Volgens onderzoeksbureau Ipsos Synovate zweeft 43 procent van de kiezers nog. Wie vrijheid, gelijkheid, zelfbeschikking én verantwoordelijkheid voor elkaar belangrijke criteria vindt, laat zich inspireren door de Humanistische politieke meetlat. Grote stemmentrekkers als VVD en SP laten steken vallen, de PvdA scoort beter.

De door het Humanistisch Verbond en de Humanistische Alliantie ontwikkelde meetlat geeft inzicht in het humanistische gehalte van de verschillende politieke partijen. Gekeken is hoe humaan de politieke programma’s zijn op dertien thema’s als economie en Europa, vrijheidsrechten, hulp bij zelfdoding, humaan vreemdelingenbeleid, creatief burgerschap, onderwijs, privacy, duurzaamheid, eerlijke handel en kunst en cultuur.

Hieronder vindt u,  beknopt weergegeven, de resultaten.

  • De VVD scoort goed op individuele vrijheidsrechten, gelijkheid en de scheiding van kerk en staat, maar bekommert zich minder op een duurzame samenleving en een menswaardig bestaan voor iedereen. Een inhumaan vreemdelingenbeleid gaat gepaard met een gebrek aan inzet om te komen tot eerlijke handelsrelaties en ontwikkelingssamenwerking. Kunst en cultuur worden als luxe in economisch perspectief geplaatst. Humanistische idealen verbleken door de eenzijdige nadruk op concurrentie en economische groei.
  • De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ieders welzijn is in goede handen bij de PvdA.Evenals de fundamentele vrijheden, creatief burgerschap en Europa als democratische gemeenschap van waarden. De partij scoort goed op de meeste humanistische thema’s. Het kan nog beter als het gaat om privacybescherming, onderwijs als fundament voor vorming en een menselijk economie.
  • De SP deelt naast welzijn en sociale verantwoordelijkheid nog een aantal belangrijke waarden met de humanisten. Maar medisch-ethische zelfbeschikking krijgt nauwelijks aandacht. Dit geldt ook voor de scheiding van kerk en staat en het belang van een progressieve seculiere samenleving , ook in Europa.
  • Het CDA krijgt een plus bij echte zorg met aandacht voor persoonlijke betekenisgeving, zinvol contact en eigen regie. De christendemocraten doen het slecht op humaan vreemdelingenbeleid, zijn onduidelijk over medisch-ethische zelfbeschikking en privacy en halfslachtig op bijna alle andere thema´s.
  • De PVV scoort enigszins met goede zorg, maar scoort opmerkelijk slecht op fundamentele vrijheden De partij laat zich niet uit over medisch-ethische zelfbeschikking en privacy. Bij de overige thema’s is er geen aansluiting op humanistische waarden.
  • Het programma van zowel D66 als GroenLinks ondersteunt op alle fronten de humanistische agenda. De programma’s tonen een langetermijnvisie en evenwicht tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Met als kanttekening dat D66 net iets te veel de economische groei om de groei benadrukt in plaats van een meer menselijke economie.
  • Ook de Partij voor de Dieren geeft blijk van een bredere visie waarin welzijn van mens èn dier, nu en in de toekomst , nagestreefd worden. De ChristenUnie is sterk in sociale waarden, maar beperkt vrijheidsrechten en wil de klok terugdraaien op medisch-ethische zelfbeschikking .

Meer over het humanistische gehalte van deze en andere politieke partijen. 
www.humanistischemeetlat.nl