Humanistische stichting Socrates / stichting Socrates RSIN-nummer: 804 157443
KvK-nummer: 41177944
Rechtsvorm: stichting
SBI-code: 94919 – overige levensbeschouwelijke organisaties

Vestigingsplaats:
Humanistische stichting Socrates
Ambonplein 73
1094 PW Amsterdam

Contactgegevens:
Humanistisch Verbond
Postbus 75490
1070AL Amsterdam
Telefoon: 020 – 5219000
e-mail
website: www.stichtingsocrates.nl

Bestuur:
Het bestuur van de stichting Socrates is verantwoordelijk voor het algemene beleid van de stichting en komt minimaal twee maal per jaar bijeen om de voortgang in het werk van de stichting te bespreken. Het bestuur van de stichting Socrates bestaat thans uit:
prof. dr. F. de Haas (bestuurder)
prof. dr. J. van den Herik (bestuurder)
drs. M. Hijmans (bestuurder)
prof. dr. G. Lensvelt-Mulders (bestuurder)
drs. D. Middelhoek (bestuurder)
prof. dr. J. Rath (bestuurder)
dr. R.L. van der Wal (bestuurder)
dr. L. van Vucht Tijssen (voorzitter)
prof. dr. M. Wissenburg (penningmeester)

Beloningsbeleid:
De secretaris van de stichting Socrates is door het Humanistisch Verbond gedetacheerd als functionaris van de stichting Socrates en wordt door het Humanistisch Verbond bezoldigd conform de CAO Zorg en Welzijn. Het gaat om een functie van 0,35 fte.
De Bestuurders van de stichting Socrates, alsmede de leden van de Commissies van Toezicht voor de bijzondere leerstoelen die daarin namens de stichting Socrates zitting hebben, zijn onbezoldigde vrijwilligers zonder onkostenvergoeding.
De bijzonder hoogleraren vanwege de stichting Socrates zijn onbezoldigde vrijwilligers met een vaste onkostenvergoeding van 2.250,- euro per jaar.

Doelstelling stichting Socrates:
De humanistische stichting Socrates heeft als eerste taak de benoeming en de begeleiding van door haar aangestelde humanistische bijzonder hoogleraren bij Nederlandse universiteiten. De stichting, opgericht in 1950 als een van de eerste werkstichtingen van het Humanistisch Verbond, heeft als algemeen doel de wetenschappelijke exploratie van actuele maatschappelijke problemen vanuit een humanistisch perspectief te bevorderen. De stichting poogt op wetenschappelijk niveau mogelijkheden te scheppen voor de uitwisseling van gedachten omtrent fundamentele maatschappelijke en culturele vraagstukken waarvoor het humanisme hedentendage geplaatst wordt, alsmede voor de doordenking van de wetenschappelijke en culturele achtergronden van het moderne humanisme. Het vestigen en in stand houden van bijzondere leerstoelen bij de Nederlandse universiteiten draagt hiertoe bij. Thans bestaan er bijzondere leerstoelen vanwege de stichting Socrates bij alle openbare universiteiten in Nederland, waaronder de Open Universiteit te Heerlen, in de vorm van een schriftelijke leergang, alsmede bij de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Hoofdlijnen van het actuele beleid:
A. Bestuursbeleid:
– Versterking van de samenwerking tussen de humanistische stichting Socrates en het Humanistisch Verbond, inhoudelijk en praktisch.
– Herbezetting van de bijzondere leerstoelen vanwege de stichting Socrates bij de Universiteit Twente, de Rijksuniversiteit Groningen en de Technische Universiteit Delft.
B. Jaarplannen 2016-2017 van de bijzonder hoogleraren vanwege de stichting Socrates.
C. Jaarplannen 2017-2018 van de bijzonder hoogleraren vanwege de stichting Socrates.

De Socrates-hoogleraren:
Dit zijn thans de bijzonder hoogleraren vanwege de humanistische stichting Socrates:
Prof.dr. M. Davidson, UMaastricht; e-mail
Prof. dr. Y. Jansen, VU; e-mail
Prof. dr. E. Kingma, TUE; e-mail
Prof. dr. J. Pols, UvA; e-mail
Prof. dr. H. Pott, EUR; e-mail
Prof. dr. A. Swinnen, UvH; e-mail
Prof. dr. C. van der Weele, WUR; e-mail

Commissies van Toezicht:
Elke bijzondere leerstoel van de stichting Socrates wordt begeleid door een aparte Commissie van Toezicht. In deze Commissies van Toezicht heeft vanwege de stichting Socrates ten minste één lid zitting. Deze Socrates-vertegenwoordigers zijn meestal tegelijkertijd Socrates-bestuurders. Zij vervullen meestal het voorzitterschap van de Commissies van Toezicht.

Financieel overzicht:
Het financieel overzicht 2016 van de stichting Socrates.

Nadere informatie:
Voor nadere informatie is de bestuursvoorzitter, mevr. dr. L. van Vucht Tijssen, beschikbaar.
e-mail

 

Socrates-jaarverslagen:

Jaarverslag 2019 Stichting Socrates

Jaarverslag 2020 Stichting Socrates