De vereniging heeft een landelijk bureau en regionale afdelingen en werkgroepen.

Het Humanistisch Verbond verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens zowel online als offline. Het betreft de verwerking van door leden, donateurs, deelnemers, relaties en overige geïnteresseerden verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan en het gebruik van de website van het Humanistisch Verbond.

Het Humanistisch Verbond vindt uw privacy belangrijk. Daarom gaan wij op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelen we binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verantwoordelijke

Het Humanistisch Verbond is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat het Humanistisch Verbond de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

We vinden het van essentieel belang dat uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

Voor welke doeleinden verwerkt het Humanistisch Verbond uw persoonsgegevens?

Het Humanistisch Verbond verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het behalen van onze missie. We zetten ons in voor een vrij en menswaarding bestaan. Een leven vrij van dogma’s en onderdrukking, humaan en tolerant.

We verwerken persoonsgegevens via onder andere de ledenadministratie en de website. Dit gebeurt vanwege het uitvoeren van een overeenkomst, een wettelijke plicht, of vanwege het gerechtvaardigd belang van het Humanistisch Verbond, waarbij we erop letten dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

We verwerken uw persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, voor onder andere:

  • het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten;
  • het voeren van de leden- en donateursadministratie;
  • de registratie van deelnemers aan activiteiten;
  • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
  • het bevragen van leden en het doen van onderzoek;
  • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
  • onze bedrijfsvoering;
  • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken we uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Indien u geen prijs stelt op informatie van het Humanistisch Verbond dan kunt u dat aan ons laten weten via Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam of via [email protected].

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Het Humanistisch Verbond biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs, leden en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over onze activiteiten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt het Humanistisch Verbond voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

We gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. We delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van het Humanistisch Verbond kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen, bijvoorbeeld onze ICT-leverancier of de drukkerij die onze mailings verzorgd. We maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Geen commercieel gebruik: het Humanistisch Verbond zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in dit privacy statement of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Humanistisch Verbond. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover het Humanistisch Verbond nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.
Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-ReadableZone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Humanistisch Verbond, t.a.v. de directie
Antwoordnummer 10938
1000 RA Amsterdam

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Kijk dan op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past het Humanistisch Verbond passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. 

Het Humanistisch Verbond neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Cookies

Op onze website worden diverse cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website op de computer wordt opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies, waarmee wij verschillende dingen doen.

Essentiële cookies

Functionele cookies: Deze cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren. Denk bijvoorbeeld aan het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven.

Analytische cookies: Deze cookies maken duidelijk hoeveel bezoekers onze website hebben bezocht. Maar ook welke pagina’s en hoe lang een pagina met een specifiek onderwerp is bekeken. Hierdoor ontstaat een beeld over wat onze bezoekers interessant vinden. Maar ook wat eventueel verbeterd kan worden. De informatie die deze cookies bevatten zijn niet te herleiden tot een persoon.

Functionele en analytische cookies zijn essentieel voor het bieden van een goede ervaring bij uw bezoek en het verbeteren van uw ervaring in de toekomst. Bij het bezoeken van deze website stemt u automatisch in met het plaatsen van deze cookies.

Niet-essentiële cookies

Advertentie cookies: Dit zijn cookies die worden gebruikt om reclame af te stemmen op uw interesse. Dit wordt beoordeeld op basis van de pagina’s die u heeft bezocht op de website. Het Humanistisch Verbond maakt in deze gebruik van inzet van Google adwords en gesponsorde Facebook berichten. Indien u geen advertenties wilt ontvangen, afgestemd op uw bezoek, dan voorkomt u niet dat u nog steeds reclameboodschappen en banners te zien kan krijgen van ons. Het gaat dan alleen niet om advertenties die zijn afgestemd op uw interesses. Als u helemaal wilt voorkomen dat u advertenties te zien krijgt, adviseren wij u om een Ad blocker te gebruiken.

De advertentie cookies zijn niet essentieel. Als u ons cookiebeleid niet accepteertdan worden deze cookies niet geplaatst.

Privacybeleid van derden

Op de website van het Humanistisch Verbond kunnen links zijn opgenomen van derde partijen. Wij adviseren u het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Het Humanistisch Verbond kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Codes en richtlijnen

Het Humanistisch Verbond beschikt over de erkenning van het CBF voor Goede Doelen en volgt de codes en richtlijnen opgesteld door Goede Doelen Nederland.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via:

Humanistisch Verbond

Antwoordnummer 10938
1000 RA Amsterdam
020-521 90 00

[email protected]

Het Humanistisch Verbond behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Versie:2 november 2018