Gelijke behandeling voor ‘niet-gelovigen’  

Nederland was door de Tweede Wereldoorlog arm en verwoest. Veel mensen wilden zich inspannen om het land weer op te bouwen. Er ontstonden ook veel nieuwe initiatieven. De oprichting van het Humanistisch Verbond was daar een van.

Hoewel veel Nederlanders in die tijd nog verbonden waren aan godsdienst en kerk, nam het aantal mensen die zich daar niet meer mee verbonden voelden sterk toe. Deze mensen werden ‘buitenkerkelijk’ genoemd. Ze besloten zich te verenigen in ‘een Humanistisch Verbond’.

Het Nederlandse ‘Humanistisch Verbond’ was ook in veel andere landen een inspiratiebron om humanistische organisaties op te richten. Ook werd vanuit Nederland een internationale Humanistische organisatie opricht, die tegenwoordig ‘Humanists International’ heet, en in Londen zetelt.

Na de Tweede Wereldoorlog had het Humanistisch Verbond een aantal doelen: Een daarvan was de gelijke behandeling voor ‘buitenkerkelijken’.

In die tijd werden in Nederland mensen die niet verbonden waren aan een kerk achtergesteld, zowel in wetgeving als in het sociale leven. Sommige banen werden je zelfs ontzegd als je geen religie aanhing. Het Humanistisch Verbond heeft zich met succes ingespannen dat te veranderen. Maar nog steeds is gelijke behandeling niet vanzelfsprekend.

Aanpassing Grondwet: vrijheid om humanist te zijn 

De grondwet regelt de belangrijkste rechten van Nederlanders. Bijvoorbeeld het recht dat mensen gelijk worden behandeld. Maar gelijke behandeling van mensen met een niet-godsdienstige levensovertuiging – zoals humanisten – was lange tijd in Nederland niet vanzelfsprekend.

Het Humanistisch Verbond heeft zich in de jaren ’70 van de vorige eeuw hard gemaakt om die gelijke behandeling vast te leggen in de grondwet. En met succes! Sinds de jaren tachtig staat in de grondwet dat je niet gediscrimineerd mag worden op basis van godsdienst én levensovertuiging. Ook in de Algemene Wet Gelijke Behandeling is deze formulering opgenomen. Het biedt bescherming aan mensen die een niet-godsdienstige levensbeschouwing hebben. We staan voor het recht op geloven wat je wilt, dus ook het recht om niet te geloven. Een mijlpaal.

Nog een aanpassing in de Grondwet!

In 2022 is het volgende unieke moment: Artikel 1 wordt uitgebreid met het expliciete verbod op discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en handicap. Daar hebben we jarenlang voor gepleit. In 2010 diende onze oud-voorzitter Boris van der Ham de wet in. De Tweede Kamer heeft nu ingestemd met uitbreiding. Het artikel houdt discriminatie niet tegen. Wel geeft de uitbreiding een gezicht aan de mensen die ermee te maken hebben. We versterken hiermee hun positie, en werken aan een inclusieve samenleving.

Vrijdenkers: nationaal en internationaal

Hoewel gelijke behandeling nu goed is geregeld in de wet, is de praktijk helaas nog anders. In orthodoxe christelijke en islamitische kringen in Nederland is het nog steeds erg moeilijk om te besluiten niet meer godsdienstig te willen zijn. Mensen zijn bang om verstoten te worden. Het Humanistisch Verbond is de enige organisatie in Nederland die het voor hen opneemt, en hen een ontmoetingsplek biedt. Ook publiceren we persoonlijke verhalen om hun lot bekend te maken in de media en bij de politiek. Zo kwam in 2018 het boek ‘Nieuwe Vrijdenkers’ uit vanuit het Humanistisch Verbond, met 12 verhalen van voormalige moslims.  

In andere delen van de wereld is de situatie voor humanisten en ‘vrijdenkers’ vaak nog veel slechter. Het Humanistisch Verbond is een van de organisaties die er voor zorgt dat het jaarlijkse Freedom of Thought-rapport uitkomt. Dit rapport van ‘Humanists International’ brengt in kaart hoe het staat met vervolgde vrijdenkers. Het rapport wordt erkend door de Verenigde Naties en het Europees Parlement. Uit dat rapport blijkt dat in 55 landen je straf riskeert als je niet-godsdienstig bent of kritiek uit, en dat je in 13 landen zelfs de doodstraf kan krijgen.  

Er vluchten daarom ook mensen weg uit landen als Afghanistan, Saoedie-Arabië en Pakistan, en vragen asiel aan in Nederland. Het Humanistisch Verbond steunt deze gevluchte vrijdenkers actief. We doen onderzoek, geven cursussen, en organiseren lotgenotengroepen. Mede dankzij ons lobbywerk wordt tegenwoordig in de beoordeling van asielaanvragen ook de bescherming van niet-gelovigen meegenomen. Wij kaarten discriminatie in asielzoekerscentra aan bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). We geven voorlichting in azc’s over de in Nederland geldende rechten Onze trainingen helpen medewerkers in asielzoekerscentra alert te zijn op discriminatie en dreigementen. Door de inzet van het Humanistisch Verbond blijft dit onderwerp op de politieke agenda.

Humanistische zorg  

Bij de oprichting van het Humanistisch Verbond in 1946 was de zorg beperkt. De sociale zorg werd grotendeels aan particulier initiatief en liefdadigheid overgelaten. Vele ouderen woonden bovendien in bij hun kinderen. De samenleving was ingedeeld in religieuze groepen en er werden door de verschillende kerkgenootschappen ‘inrichtingen’ in het leven geroepen, voor ouderen met een bepaald geloof. Maar door de toename van de buitenkerkelijken na de oorlog er ontstond behoefte aan een humanistisch alternatief.

Het Humanistisch Verbond spande zich hier voor in. Onder meer door mensen ook te helpen met levensvragen. Sinds de negentiende eeuw bestond er geestelijke verzorging maar was deze beperkt tot de godsdiensten. Het werk werd verricht vanuit katholieke, joodse of protestantse kerkgemeenschappen. Met de oprichting van het Humanistisch Verbond werd geestelijke verzorging ook beschikbaar voor mensen zonder godsdienst. Door druk van het Humanistisch Verbond werd het ‘humanisme’ officieel erkend als levensbeschouwelijke stroming, en kwamen er ook ‘humanistisch geestelijk verzorgers’.  

Tegenwoordig doen deze humanisten werk in de in de zorg, gevangenis en in het leger. Vooral de humanistische geestelijke verzorging in de Nederlandse Krijgsmacht is uniek. In veel andere landen wordt alleen geestelijke verzorging toegelaten als er sprake is van een godsdienst. Het humanisme gaat uit van de mens en valt daarmee buiten de definitie van godsdienst.  

Dankzij de inzet van het Humanistisch Verbond is sinds 2018 geestelijke verzorging ook vertegenwoordigd bij de politie en in de eerstelijnszorg, onder meer voor mensen die uitvallen van hun werk en ervaren dat ze vastzitten in hun leven en werk. Ook hier blijkt de inzet van het Humanistisch Verbond zeer belangrijk. 

Sluit je aan bij het Humanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond is de enige onafhankelijke organisatie die staat voor een vrije en humane samenleving. We komen in actie als keuzes over leven, liefde, denken en dood in gevaar komen. Dankzij onze leden is dit werk mogelijk. Sluit jij je aan?

Vrij kiezen over leven, liefde en dood

Gelijke behandeling en gelijkberechtiging van iedere mens, ongeacht zijn sekse, seksualiteit, religie of etniciteit, staat hoog op de humanistische agenda. Het Humanistisch Verbond vindt dat de mens het recht heeft om zelf te beslissen over zijn leven, liefde en dood. 

Abortus
Het Humanistisch Verbond maakt zich zorgen over het abortusklimaat. Als je als mens in Nederland abortus overweegt, word je bij je keuze vaak beïnvloed door gehamer op schuld, schaamte en taboe. Anti-abortusorganisaties intimideren mensen op dagelijkse basis bij abortusklinieken. Daarnaast kent de overheid onevenredig veel geld toe aan christelijk gekleurde keuzehulpverlening bij abortus. Een tegengeluid is dringend nodig. We mogen dit niet overlaten aan de persoodie voor deze keuze staat.

Sinds enkele jaren voeren we actie, en met succes. We bieden een platform voor gesprek en verhalen. Na veel aandringen bij gemeentes, meerdere acties en protesten wordt gehoor gegeven aan onze oproep voor bufferzones bij klinieken. Bij steeds meer locaties worden ze geplaatst. Ook zijn we de aanvoerder van het maatschappelijke debat hierover. Vind hier al onze acties op een rij, en ook wat jij kan doen om de vrije keuze te beschermen.  

Euthanasie en voltooid leven 
Het Humanistisch Verbond stond in de jaren negentig aan de wieg van de grote doorbraak van de euthanasiewet. De wet is sinds 2002 van kracht en staat euthanasie en hulp bij zelfdoding onder voorwaarden toe. Als voorstander hebben we ons altijd ferm uitgesproken over dit onderwerp. Met debatten, opinieartikelen, lobby, samenwerking met de NVVE hebben we er bij de politiek op aangedrongen de euthanasiewet in werking te laten treden.

De dood blijft een belangrijk thema: wat betekent een goede dood en hoe kunnen we er zijn voor mensen die zo veel mogelijk de regie willen houden over hun eigen dood? Samen met  schrijver Henk Blanken en de NVVE vroegen we aandacht voor euthanasie bij dementie, met als doel aanpassing van de euthanasiewet. Hiervoor is een manifest opgesteld dat 30.000 keer is ondertekend. Ook is er een expertmeeting gehouden, zijn er gesprekken met politici gevoerd en hebben we persoonlijke verhalen verzameld. In 2021 is een nieuwe richtlijn euthanasie bij dementie opgesteld door de KNMG.

Voltooid leven

We spraken ons  uit voor de wet voltooid leven. In 2020 is de wet als initiatiefwet ingediend. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV is de initiatiefwet opgenomen als vrije kwestie, precies waar het Humanistisch Verbond voor pleitte. Ieder Tweede Kamerlid zal vanuit persoonlijke overtuiging kunnen stemmen.

Het Humanistisch Verbond wil stervenshulp in geval van voltooid leven bespreekbaar maken en legaliseren. Hierbij geldt het belang van zelfbeschikking bij het levenseinde en de erkenning van existentieel lijden bij een voltooid leven. Maar ook de behoefte zorgzaam en liefdevol om te gaan met stervenshulp, het belang van begeleiding en ondersteuning bij de ervaring van voltooid leven.

We stimuleren het maatschappelijke en politieke debat voor verruiming van de wet op voltooid leven. Vaak zoeken we daarin de samenwerking met de NVVE en de Coöperatie Vrije Wil. Regelmatig worden wij als expert uitgenodigd aan tafel bij commissies en politieke partijen.

Daarnaast heeft het Humanistisch Verbond heeft het maatschappelijk debat over wens tot sterven bij verschillende groepen verder gebracht. Door het debat en de film Mag ik dood in samenwerking met de NVVE en omroep Human voelden vele mensen met chronische psychiatrische klachten zich erkend in hun wens niet langer te leven.

Later gebeurde dat met de film en het debat Voor ik vergeet over mensen met dementie met een stervenswens en die bij hun arts lastig de hulp kunnen vinden die ze nodig hebben. Wij stimuleren het gesprek over de dood met de verdiepingsdag Goed Leven, Goede Dood en de Voor-Hiernabox.

Onderwijs en burgerschap  

Om goed samen te kunnen leven is goed onderwijs heel belangrijk. Onderwijs en kennis is daarom voor het Humanistisch Verbond altijd een speerpunt geweest. Wij staan pal voor onafhankelijk onderzoek en voor toegankelijk onderwijs.

Om leerlingen te laten nadenken over zichzelf en over de samenleving, is ook het Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) opgericht. Op aanvraag van ouders of scholen worden deze lessen op ongeveer éénderde van de openbare basisscholen in Nederland gegeven. De lessen worden onder schooltijd als keuzevak gegeven. In de lessen worden kinderen begeleid bij het ontwikkelen van hun persoonlijke visie op het leven, over het nadenken over vrijheid, normen en waarden. HVO leert leerlingen niet wát ze moeten denken, maar dát ze moeten denken.  In 2017 is mede dankzij de inzet van HVO en het Humanistisch Verbond het recht om dit soort lessen te geven verankerd in artikel 51 van de Wet op primair onderwijs.  

Elk kind op een openbare school heeft nu dus recht op HVO. Wil je als ouder dat je kind op de basisschool humanistisch vormingsonderwijs krijgt, maar is het niet opgenomen in het aanbod? Maak je wens kenbaar bij de schoolleiding.  

Humanisering en emancipatie 

Het Humanistisch Verbond heeft een belangrijke rol gespeeld bij de
lhbti-emancipatie in Nederland en het bestrijden van sociale uitsluiting van deze groep.

Het Humanistisch Verbond bevordert emancipatie en humanisering door inzet van humanistisch geestelijke verzorgers.  Bijvoorbeeld in de krijgsmacht. De Stichting homoseksualiteit en krijgsmacht wil gelijke rechten creëren voor LHBT-ers binnen Defensie en voor uitgezonden LHBT-ers en hun partners in het buitenland.

Het Humanistisch Verbond was in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw een van de weinige plekken in de Nederlandse samenleving waarin lhbti’ers openlijk en zonder consequenties voor hun geaardheid konden uitkomen.

Wet gelijke behandeling
Het Humanistisch Verbond is zich in de loop der jaren steeds actiever gaan inzetten voor de gelijke behandeling van lhbti’ers en droeg bij aan de opheffing van de directe discriminatie in het Nederlands strafrecht (artikel 248 bis) in 1971.

In de jaren daarna streed de lhbti-beweging voor een Wet Gelijke Behandeling die ook discriminatie op seksuele voorkeur verbiedt. Dit stuitte op verzet van veelal godsdienstige organisaties en personen, maar kon rekenen op steun van het Humanistisch Verbond. De Algemene Wet Gelijke Behandeling is uiteindelijk in 1994 aangenomen.

De Liefdesverklaring
In 2019 lanceerde Het Humanistisch Verbond De Liefdesverklaring. De verworvenheden van vandaag, waardoor mensen steeds meer vrij zijn om de liefde op hun eigen manier te beleven, staan steeds weer onder druk. Een hang naar het verleden of naar vaststaande waarheden zorgt ervoor dat mensen weer in beknellende hokjes gedrukt worden. Het is van belang de vrijheid te verdedigen om lief te hebben naar eigen wens. Daarom deze verklaring die door meer dan 52.000 mensen is ondertekend en is overhandigd aan de Tweede Kamer.

Help een homo in de klas
Samen met Omroep Human zorgde het Humanistisch Verbond in 2010 voor de documentaire + debat Help, een homo in de klas! dat het taboe van homoseksualiteit op de middelbare scholen aan de kaak stelde.

Humanistisch Uitvaartbegeleiding
Al bijna 70 jaar ondersteunen humanistisch uitvaartbegeleiders met respect voor familie en vrienden een passend afscheid van een overledene. Vroeger deden ze dat onder de vleugels van het Humanistisch Verbond. De laatste 15 jaar doen zij dat zelfstandig

Vrij denken, samen leven

Dat is waar het Humanistisch Verbond voor staat. Wij willen dat iedereen vrij is om te kunnen denken, doen en leven. Wil jij dat ook?