Sinds de oprichting van het Humanistisch Verbond in 1946 is het beschermen en bevechten van gelijke rechten voor gelovigen en niet-gelovigen nog altijd een van onze kerntaken. We komen op voor het recht te geloven wat je wilt, dus ook het recht om niet te geloven. Dat recht moet nog altijd worden verdedigd.

De positie van niet-gelovigen staat onder druk. Wereldwijd worden niet-gelovigen gediscrimineerd en vervolgd. Ze kunnen bijvoorbeeld geen baan krijgen, mogen niet trouwen of worden uit de ouderlijke macht gezet. In sommige, veelal islamitische, landen komen ze zelfs in de gevangenis, worden ze gestenigd of krijgen ze stokslagen. In elf landen staat op afvalligheid zelfs de doodstraf.  

Uniek internationaal onderzoek

Al deze kennis zou niet beschikbaar zijn zonder het Freedom of Thought-rapport. Het jaarlijkse Freedom of Thought-rapport is het enige onderzoek ter wereld dat discriminerend overheidsbeleid in kaart brengt op grond van godsdienstvrijheid. Het rapport wordt erkend door de Verenigde Naties en het Europees Parlement.  

Het rapport is een uitgave van de internationale koepelorganisatie Humanists International. Het Humanistisch Verbond is medeoprichter van deze internationale beweging. We leveren jaarlijks een financiële en beleidsmatige inbreng.  

Humanists International streeft naar een humanistische wereld waarin het voor iedereen mogelijk is om een waardig leven te leiden. De koepel beschermt en verdedigt de positie van niet-gelovigen en is een belangrijke stem en hulp voor atheïsten, vrijdenkers, agnosten en humanisten die worden gediscrimineerd, vervolgd, gepest of hun leven niet langer zeker zijn omdat ze niet geloven.  

Alarmerend: positie van humanisten wereldwijd verslechtert

In veel landen in de wereld worden humanisten, en ook atheïsten, gediscrimineerd en zelfs vervolgd. Zij kunnen voor steun terecht bij Humanists International, de internationale koepelorganisatie waar het Humanistisch Verbond bij is aangesloten.

De positie van niet-godsdienstigen wereldwijd gaat achteruit. Niet-gelovigen, humanisten, atheïsten en vrijdenkers worden strenger gestraft. Dat blijkt uit het Freedom of Thought-rapport 2019.

In totaal zijn er 69 staten waar je een straf riskeert als je kritiek uit op religie of de keuze maakt om niet meer godsdienstig te zijn. In 12 landen riskeer je hiermee zelfs de doodstraf, waaronder in Saudi-Arabië en Pakistan.

Het is zorgwekkend dat de situatie ook in een aantal ‘nieuwe’ landen verslechtert. In Brunei is in 2019 op godslastering en afvalligheid de doodstraf komen te staan. Afgelopen jaar introduceerde ook Mauritanië de doodstraf hiervoor. Godslasteringszaken en vervolgingen zijn ook reden voor grote bezorgdheid in Indonesië, evenals het gewelddadig neerslaan van protesten tegen gedwongen hijab in Iran. Lees hier het volledige rapport. 

Humanists International meldt een alarmerende stijging van hulpverzoeken sinds juni 2020 waarvan mogelijke oorzaken zijn:

  • de impact van de wereldwijde Covid-19 crisis: humanisten worden steeds meer gediscrimineerd, er is minder bescherming door sluiting van ambassades en humanisten die in detentie zijn, lopen een groot gezondheidsrisico
  • wanneer meer humanisten in contact komen met de helpdesk, krijgt deze ook een grotere bekendheid

Wie zijn de mensen die Humanists International om hulp vragen?

  • tenminste 73% van de hulpzoekenden komt uit landen met een sterke moslimtraditie -> dit is geen verrassing omdat in streng islamitische landen vaak een sterk anti-atheïstisch en anti-humanistisch klimaat heerst, zo blijkt uit het Freedom of Thought report
  • meer dan 80 % van de verzoeken komt van mannen; het is niet waarschijnlijk dat vrouwelijke humanisten minder gevaar lopen maar het vermoeden bestaat dat vrouwen meer hindernissen op hun pad vinden voor het zoeken van hulp omdat de landen waarin atheïsten en humanisten gevaar lopen, veelal ook de landen zijn waarin de positie van de vrouw zeer slecht is.

Help vrijdenkers op de vlucht

De positie van humanisten wereldwijd verslechtert. Help ons mee de rechten van niet-gelovigen te beschermen

De Nederlandse situatie

In Nederland zijn wij de enige organisatie die opkomt voor vrijdenkers op de vlucht. We geven voorlichting, informatie en komen op voor hun rechten.  

  • Elke maand zorgen we ervoor dat een groep vrijdenkers uit verschillende landen van de wereld samen in een ongedwongen sfeer in debat gaat en ervaringen kan uitwisselen. Veel mensen ervaren hier steun aan en voel zich daardoor bevrijd en erkend.  
  • Het Humanistisch Verbond houdt druk op de COA om te komen tot goede voorlichting over vrijheid van religie en levensbeschouwing, waarbij ook het recht om niet te geloven aandacht krijgt in azc’s. 
  • Mede dankzij ons lobbywerk wordt tegenwoordig in de beoordeling van asielaanvragen ook de bescherming van niet-gelovigen meegenomen. Dat is er gekomen met speciale richtlijnen voor een status op grond van geloof (en zo ook ongeloof). Discriminatie van ongelovigen in asielzoekerscentra is aangekaart bij de IND en op ons advies krijgen asielzoekers voorlichting over de in Nederland geldende gelijkheidsrechten.  

Ben je gevlucht of heb je andere vragen? Mail naar [email protected]

De Vrijdenkplaats

We zijn er ook voor mensen in Nederland die niet (meer) geloven en gelijkgestemden zoeken. De Vrijdenkplaats biedt voor hen een ontmoetingsplek en informatiepunt.