Humanistisch geestelijk verzorgers houden zich bezig met het eigen verhaal van mensen, de daaruit voortkomende levensvragen, en het al of niet vinden van antwoorden daarop.

Humanistisch geestelijk verzorgers zijn gebonden aan een ambtsgeheim en een beroepscode. De gesprekken met hen zijn dus vertrouwelijk. De humanistisch geestelijk verzorgers in het gevangeniswezen worden benoemd door het Ministerie van Justitie op voordracht van het Humanistisch Verbond. Zij werken in de inrichtingen op grond van de Penitentiaire Beginselenwet. Hierin is onder andere vastgelegd dat de gedetineerde in staat moet worden gesteld om persoonlijk contact te onderhouden met de geestelijk verzorger van zijn of haar keuze.

Wanneer in de inrichting waar een gedetineerde verblijft geen humanistisch geestelijk begeleider aanwezig is en hij of zij wel behoefte heeft aan een gesprek, dan kan hij daarvoor een verzoekbriefje indienen.

Het Bureau van de humanistische geestelijke verzorging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is bereikbaar (per post) via: Dienst Geestelijke Verzorging, Humanistisch Geestelijke Verzorging, Postbus 30132, 2500 GC Den Haag en (per telefoon) via 08807 25 118.