Het doel van deze leerstoel is het bevorderen van reflectie vanuit humanistisch perspectief op de relatie tussen mens en natuur. Dit omvat onder andere humanistische visies op landbouw, milieuproblematiek, en de samenhang tussen gezondheid van mens, dier en milieu.  Specifieke aandachtsgebieden in filosofisch onderwijs en onderzoek van de bijzondere leerstoel kunnen zijn:

 • De mens-natuur relatie in de milieufilosofie, maar ook de veranderende concepties van die relatie naar aanleiding van ontwikkelingen in life science technologie;
 • De waarde van biodiversiteit en natuur en de betekenis daarvan voor het menselijk handelen;
 • Individuele en collectieve verantwoordelijkheid inzake de gezondheid van milieu, dier en mens, op lokaal, nationaal en globaal niveau (Global One Health).
 • Filosofische analyse van kernbegrippen en kennisclaims die centraal staan in maatschappelijke discussies over natuurbehoud, de toekomst van landbouw en veehouderij, en bescherming van biodiversiteit en gezondheid van mens en dier.
 • De rol en verantwoordelijkheid van wetenschap op deze terreinen, inclusief wetenschapsfilosofische vragen over de status van biologische/biotechnologische kennisclaims

De functie

verschillende deelgebieden van de filosofie zijn relevant voor de leerstoel zoals ethiek, politieke filosofie, milieufilosofie, ontologie en kenleer. De praktische en morele dimensies van de genoemde thema’s hebben daarbij een bijzonder gewicht. De leerstoelhouder heeft de volgende taken:

 • Het geven van onderwijs op het gebied van de Humanistische Wijsbegeerte;
 • Het verrichten van onderzoek op het gebied van de Humanistische Wijsbegeerte, ook aansluitend bij het onderzoek dat wordt verricht binnen de Leerstoelgroep Filosofie van de WUR;
 • Het entameren, stimuleren en begeleiden van promotieonderzoek;
 • Het opzetten en coördineren van onderzoeksprojecten op het gebied van de leeropdracht.

Wie we zoeken

Samen met andere bijzondere hoogleraren draagt de Socrates hoogleraar zorg voor het platform Filosofie en Levensbeschouwing. Ook geeft de hoogleraar vorm aan een gezamenlijke cursus waarin ook aandacht wordt gegeven aan niet-westerse levensbeschouwelijke filosofie. De Socrates hoogleraar maakt deel uit van de staf van de filosofiegroep en werkt nauw samen met collega’s in de groep. Om deze post als bijzonder hoogleraar goed uit te kunnen voeren, dienen kandidaten aan de volgende eisen te voldoen:

 • Gepromoveerd in de wijsbegeerte of op een voor de leerstoel relevant vakgebied
 • Een humanistische visie op mens, natuur, wetenschap en samenleving en vaardigheid deze te thematiseren in onderzoek en onderwijs
 • Ervaring in begeleiding van promovendi
 • Vaardig, creatief en inspirerend in maatschappelijk debat of dialoog
 • Open, inspirerend en zorgzaam naar studenten en collegae
 • Teamspeler die graag met anderen samenwerkt
 • Uitstekende onderzoekskwaliteiten op het vakgebied van de leeropdracht, blijkend uit een ruime lijst van publicaties – nationaal en internationaal – verschenen bij voor het vakgebied gerenommeerde uitgevers of in hiervoor toonaangevende periodieken;
 • Deskundigheid op het gebied van de filosofie en in het bijzonder de humanistische wijsbegeerte, in relatie tot de relatie tot een of meerdere domeinen van WUR: voedsel, gezondheid, natuur, milieu, landbouw, biodiversiteit, ontwikkeling, technologische innovatie
 • De bereidheid bij te dragen aan de toekomstige ontwikkeling van het wijsgerig werk binnen Humanistische Stichting Socrates;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal, of de mogelijkheid en motivatie deze binnen twee jaar te verwerven.

Wat we bieden

De bijzondere leerstoel heeft een omvang van 1 dag per week. Het betreft een benoeming door de Raad van Bestuur van Wageningen University. Er is geen formele arbeidsovereenkomst met de universiteit. De hoogleraar wordt aangesteld bij de Humanistische Stichting Socrates. De benoeming geschiedt voor vijf jaar. Na een evaluatie kan een herbenoeming van vijf jaar plaatsvinden. Er is geen salaris verbonden aan de leerstoel; stichting Socrates zorgt voor een bescheiden onkostenvergoeding.

Interesse?

Solliciteren kan tot uiterlijk 4 maart 2022 door het uploaden van CV, motivatiebrief en lijst van publicaties