Over het Humanistisch Verbond

Vrij denken, samen leven. Het Humanistisch Verbond is een levensbeschouwelijke organisatie die zingevingsvragen centraal zet. We maken ons sterk voor een menswaardige samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld en vrij is het leven naar eigen wens vorm te geven. Want alleen vanuit vrijheid kunnen we waardevol verbonden zijn.

Vanuit dat humanisme bieden we inspiratie: we voeden de geest met onze geestelijke zorg, we doen onderzoek en we organiseren cursussen, debatten, evenementen en lezingen. En als het nodig is agenderen we en zetten we belangrijke humanistische thema’s op de politieke en maatschappelijke agenda. Zo zijn we een groeiende beweging met inmiddels ruim 17.000 leden, meer dan 250 actieve leden en 30 afdelingen door het land. Ook maken we deel uit van de Humanistische Alliantie, de koepelvereniging van verschillende humanistische organisaties met een achterban van meer dan een miljoen mensen.

Het Humanistisch Verbond heeft een landelijk bestuur (hoofdbestuur) dat bestaat uit minimaal 7 personen. Het hoofdbestuur vergadert ongeveer acht keer per jaar. Er zijn  30 afdelingen en werkgroepen. De Algemene Ledenvergadering (ALV), waaraan alle leden kunnen deelnemen, is het hoogste orgaan van de vereniging. De ALV komt minimaal een keer per jaar bijeen, vaak in november.

Het Humanistisch Verbond is op zoek naar een nieuw bestuurslid met interesse in het onderwijsveld, die samen met de zittende bestuursleden richting geeft aan de uitvoering van het meerjarenbeleid en een bijdrage levert aan de profilering en positionering van het Humanistisch Verbond en de ontwikkeling van de vereniging.

Wie zoeken wij?

Wat verwachten wij van een bestuurslid van het bestuur van het Humanistisch Verbond?
Jij:

 • herkent je in de missie van het Humanistisch Verbond en bent in staat die uit te dragen;
 • legt de verbinding tussen maatschappelijke ontwikkelingen en (de inzet van) het Humanistisch Verbond;
 • beschikt over een relevant netwerk en bent bereid dat voor het Humanistisch Verbond in te zetten;
 • geeft inhoud aan de klankbordfunctie met de directeur en levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de vereniging op basis van cocreatie;
 • hebt aantoonbare affiniteit en een netwerk binnen het openbaar onderwijs, en bent gesprekspartner voor directie over relevante ontwikkelingen in het kader van humanistisch onderwijs;
 • bent bereid om namens het bestuur ook in het HVO-bestuur zitting te nemen. HVO is het humanistisch vormingsonderwijs.
 • hebt inzicht in verdeling van taken en rollen tussen bestuur en directeur en bent bekend met de issues van corporate governance;
 • hebt een open oog en oor voor de vereniging en is bereid actief deel te nemen in de vereniging;
 • bent bereid het Verbond extern bestuurlijk te vertegenwoordigen;
 • bent creatief en realistisch;
 • hebt bestuurlijke kwaliteiten, heeft tijd en bent een effectief vergaderaar.

Bestuursleden zijn afkomstig uit verschillende delen van het land en vertegenwoordigen verschillende generaties en maatschappelijke groepen. Bij voorkeur heeft een aantal leden van het hoofdbestuur ervaring opgedaan in een leidinggevende functie in het bedrijfsleven of bij een maatschappelijke organisatie. Leden van het hoofdbestuur zijn of worden lid van het Humanistisch Verbond. Drie leden van het hoofdbestuur worden in functie benoemd door de ALV. Het gaat om voorzitter, secretaris en penningmeester.

Wil je solliciteren of eerst meer informatie?

Stuur je motivatiebrief en CV naar het Humanistisch Verbond, via [email protected] . Kijk voor meer informatie over het Humanistisch Verbond op: www.humanistischverbond.nl. Voor meer informatie over deze functie bel je het algemeen nummer van het Humanistisch Verbond: 020-5219000.