Verplicht registeren van alle prostituees is volgens het Kabinet de manier om zicht te krijgen op misstanden in de seksbranche. Het Platform Bescherming Burgerrechten vindt dat niet. Het Platform vraagt in brief aan de Eerste Kamer van 29 februari om het ‘Wetsvoorstel Regulering Prostitutie’ niet aan te nemen. Het Humanistisch Verbond ondertekende de brief.

Het platform denkt dat registratie in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens en het geen geschikt middel is om misstanden te voorkomen. Sterker nog: het middel is erger dan de kwaal. Want de registratie en opslag van gegevens in een centrale databank vormt een extra risico voor deze vrouwen. Bovendien blijkt in de praktijk de informatie over de rechtspositie van groot belang voor degenen die in de seksbranche werken. Steun en versterking van de kracht van vrouwen / prostituees van onderop zou dus veel meer opleveren.

Reguleren door registeren

Over deze en andere punten is niets terug te vinden in het wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Alleen door verregaande regulering zouden mensenhandel en misstanden effectief bestreden kunnen worden. Dit beleid is al onder vorige Kabinetten gestart overigens. Nadat in 2000 het bordeelverbod werd opgeheven en de prostitutiebranche een vergunningensysteem kreeg, wordt er sinds enkele jaren aangedrongen op strengere handhaving en observatiemethoden. Naast een vergunningenstelsel voor alle bedrijven in de seksbranche, moet iedere prostituee zich laten registeren in een landelijke database.

Vier bezwaren

Op het beleid van Opstelten is dus het nodig af te dingen, vindt het Platform. In de brief naar de Eerste Kamer worden vier bezwaren geformuleerd tegen het wetsvoorstel.

 • In strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens
  Opslag van hun gegevens in een centrale databank is naar onze mening flagrant in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Het gaat hierbij namelijk om gegevens betreffende het seksuele leven en de registratie hiervan is verboden. Dat heeft ook de minister zelf toegegeven. Alleen een zwaarwegend algemeen belang zou als rechtsgrond een uitzondering kunnen zijn. Ook moet het middel in verhouding staan tot het doel, namelijk bestrijding van misstanden in de seksbranche.
 • Registratie is geen geschikt middel.  
  Zo wijzen die onderzoeken uit, niet geschikt om het doel van bestrijding van misstanden in de seksbranche te bereiken. Integendeel: juist het in het leven roepen van een maatregel waarbij mensen een status als legaal werkende verleend kan worden, ook wanneer er een vermoeden van misbruik is, zou in de praktijk een legitimatie van mensen- en vrouwenhandel kunnen betekenen
 • Het middel is erger dan de kwaal
  In zoverre dat het vrouwen, prostituees en eventuele slachtoffers van vrouwenhandel kwetsbaarder maakt. De registratie en opslag van hun gegevens in een centrale databank vormt een extra risico voor deze vrouwen. Wij wijzen op de gevaren van koppeling van bestanden, hacking, onbevoegd gebruik, internationale uitwisseling van gegevens e.d. Zowel in de sfeer van zorg, verzekeringen, betalingsverkeer en sociale zekerheid zullen risico’s van stigmatisering ontstaan.
 • Zoek andere oplossingen! 
  In de praktijk blijkt juist de informatie over hun rechtspositie zo van belang voor degenen die in de seksbranche werken. Dat wees ook een recent debat in Felix Meritis d.d. 27 januari jl. over dit onderwerp uit met o.a. Maria Genova en een slachtoffer van vrouwenhandel uit Oost-Europa. Deze vrouwen die nu inmiddels een groot deel uitmaken van de prostitutie hebben in wezen geen slechte rechtspositie, maar laten zich intimideren door de mannen/pooiers. Hen goed informeren en bijstaan zou erg helpen om hun positie te verbeteren. Als de bedoeling van de registratie is dat de vrouwen over hun rechtspositie worden geïnformeerd, zou dat direct en effectiever kunnen zonder registratie. Ook steun en versterking van de kracht van vrouwen/prostituees van onderop zou zeer goed kunnen werken, zo wees het debat in Felix Meritis uit. Dit blijkt ook uit de Brief 

Lees verder in de brief aan de Eerste Kamer

Fotografie: Istock.com

Meer informatie