Direct naar de inhoud
Word lid

Privacy

Dit Privacy Statement is van de Vereniging Humanistisch Verbond, statutair gevestigd te Utrecht, en kantoorhoudende aan het Ambonplein 73 te 1094 PW Amsterdam (KvK-nummer 40476010).

De vereniging heeft een landelijk bureau en regionale afdelingen en werkgroepen.

Het Humanistisch Verbond verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens zowel online als offline. Het betreft de verwerking van door leden, donateurs, deelnemers, relaties en overige geïnteresseerden verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan en het gebruik van de website van het Humanistisch Verbond.

Het Humanistisch Verbond vindt uw privacy belangrijk. Daarom gaan wij op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelen we binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verantwoordelijke

Het Humanistisch Verbond is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat het Humanistisch Verbond de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

We vinden het van essentieel belang dat uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

Voor welke doeleinden verwerkt het Humanistisch Verbond uw persoonsgegevens?

Het Humanistisch Verbond verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het behalen van onze missie. We zetten ons in voor een vrij en menswaarding bestaan. Een leven vrij van dogma’s en onderdrukking, humaan en tolerant.

We verwerken persoonsgegevens via onder andere de ledenadministratie en de website. Dit gebeurt vanwege het uitvoeren van een overeenkomst, een wettelijke plicht, of vanwege het gerechtvaardigd belang van het Humanistisch Verbond, waarbij we erop letten dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

We verwerken uw persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, voor onder andere:

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken we uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Indien u geen prijs stelt op informatie van het Humanistisch Verbond dan kunt u dat aan ons laten weten via Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam of via [email protected].

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Het Humanistisch Verbond biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs, leden en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over onze activiteiten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt het Humanistisch Verbond voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

We gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. We delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van het Humanistisch Verbond kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen, bijvoorbeeld onze ICT-leverancier of de drukkerij die onze mailings verzorgd. We maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Geen commercieel gebruik: het Humanistisch Verbond zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in dit privacy statement of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Humanistisch Verbond. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover het Humanistisch Verbond nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.
Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-ReadableZone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Humanistisch Verbond, t.a.v. de directie
Antwoordnummer 10938
1000 RA Amsterdam

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Kijk dan op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past het Humanistisch Verbond passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. 

Het Humanistisch Verbond neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Cookies

Cookies? Daar doen wij niet aan. Bezoek je onze website, dan volgen we je niet met cookies. Vandaar dat je ook geen cookie-banner krijgt te zien. Mocht je op onze site bijvoorbeeld naar een video op Youtube willen kijken, dan wordt er vanuit dat platform gevraagd voor het wel of niet accepteren van cookies.


Privacybeleid van derden

Op de website van het Humanistisch Verbond kunnen links zijn opgenomen van derde partijen. Wij adviseren u het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Het Humanistisch Verbond kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Codes en richtlijnen

Het Humanistisch Verbond beschikt over de erkenning van het CBF voor Goede Doelen en volgt de codes en richtlijnen opgesteld door Goede Doelen Nederland.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via:

Humanistisch Verbond

Antwoordnummer 10938
1000 RA Amsterdam
020-521 90 00

[email protected]

Het Humanistisch Verbond behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Versie:2 november 2018