Beste leden,

Het nieuwe jaar is alweer halverwege januari, maar dat neemt niet weg dat we u graag nog een mooi en zinvol 2022 willen toewensen.

Door Corona vielen het afgelopen jaar veel activiteiten weg. Maar ook nu de regels wat versoepeld zijn kunnen sommige activiteiten helaas nog niet doorgaan.

Het afgelopen jaar ging het HV-Café via Zoom. Activiteiten waar wel meer mensen fysiek bij aanwezig konden zijn waren de wandelingen. Twee Romeinen-wandelingen in Heerlen en één stadswandeling in Maastricht.

Er was dit jaar een nieuw initiatief van een HV-lid, de oprichting van een werkgroep burger­beraad. Drie HV-leden zijn hier mee begonnen en op het ogenblik bestaat de groep uit 5 leden. In bijgaand artikel leest u meer over het burgerberaad.

Het 75-jarig bestaan van het Humanistisch Verbond werd afgelopen jaar gevierd met een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam, waar ook de tentoonstelling ‘Nieuwe Vrijdenkers’ in het Amsterdam museum werd geopend. Twee leden van het bestuur woonden deze bijeenkomst bij.

Er was een cursus “Mens-zijn in de 21e eeuw” die door 13 leden is gevolgd.

In mei legde het bestuur op Memorial Day een krans in Margraten ter nagedachtenis aan de Amerikaanse omgekomen militairen in WOII.

Op 15 december afgelopen jaar vierden we het Midwinterfeest met een wandeling door Heerlen en een terrasbezoek bij café Pelt. De erwtensoep en de glühwein smaakten ons prima.

Ons definitieve programma voor de 1e helft van het nieuwe jaar komt zo spoedig mogelijk op de agenda van HV-Zuid-Limburg te staan. Het is lastig plannen in Corona tijd. De vaste activiteiten zoals leesclub en HV-Café worden hervat zodra het kan en de ad-hoc activiteit filmbezoek wordt kort van te voren aan de filmliefhebbers bekend gemaakt zodra de filmhuizen weer open mogen. Voor het HV-Café hebben we verschillende sprekers gevraagd; één van de café-bijeenkomsten zal samen met ‘Heerlen Mondiaal’ worden georganiseerd. Het onderwerp ‘armoede’ zal tijdens deze bijeenkomst ter sprake komen.

We hopen u weer te kunnen ontmoeten tijdens een van onze activiteiten.

Met hartelijke groet, het bestuur,

Hans, Geja en Elske

Voorzitter: Elske Mooij, tel. 0652227260
Secretaris: Geja van Prooijen, tel. 0646026477
Penningmeester: Hans Pannemans, tel. 0681838307

Email: [email protected]
Website: humanistischverbond.nl/zuidlimburg

Bijlage. Voortgang werkgroep ”De toekomst van onze democratie”

Ergens in het voorjaar van 2021 is binnen het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg het idee opgevat om een werkgroep op te richten die zich zou gaan bezighouden met dit onderwerp.

De volgende overwegingen lagen daaraan ten grondslag:

  • wereldwijd toenemende tegenstellingen (sociaal, politiek, raciaal, economisch, religieus, moreel) en verharding van de standpunten (aanslagen, oorlogen, sancties, boycotten);
  • groeiende twijfel en achterdocht over de betrouwbaarheid van beschikbare informatie (WikiLeaks, gemanipuleerde verkiezingen, QAnon, Deep State, Viruswaarheid);
  • groei (wereldwijd) van populisme dat enerzijds van deze ontwikkelingen profiteert en anderzijds deze zelf stimuleert;
  • acties voor veranderingen (vluchtelingen, klimaat, Occupy, gele hesjes, Black Lives Matter) hebben óf kortstondig effect óf scherpen de tegenstellingen verder aan.

”Burgerberaad” had onze aandacht getrokken, we wilden (en willen nog steeds) uitzoeken of dit fenomeen een oplossing biedt voor de broodnodige vernieuwing van onze democratie. De werkgroep telt op dit moment 5 actieve deelnemers, we zijn inmiddels 3 keer bij elkaar geweest.

Wat blijkt: in de afgelopen twee decennia is er op meerdere plaatsen in de (democratische) wereld geëxperimenteerd met verschillende vormen van burgerberaad.

Waar de traditioneel georganiseerde politiek niet tot adequate besluiten komt blijken groepen gelote burgers, die een representatieve afspiegeling van de bevolking vormen, verassend snel in staat om controversiële en complexe vraagstukken op te lossen (zie bijvoorbeeld: opname van abortus en homohuwelijk in de Ierse grondwet).

Waar zit dan de kracht van deze aanpak? Deze berust op een twee belangrijke voorwaarden:

  1. een representatieve groep burgers (door loting aangewezen) doet, op basis van uitgebreide informatie en overleg, aanbevelingen over beleid. Dit zorgt voor een stevig draagvlak;
  2. over de uitkomsten van dit overleg wordt vooraf vastgelegd hoe deze wordt gelegitimeerd (goedkeuring middels referendum of door parlement).

In onze directe omgeving zijn een aantal projecten die interessant zijn in dit kader:

  1. de ”Bürgerdialog in Ostbelgien” (https://www.buergerdialog.be/nl/), een 5 jaar durend experi­ment waarbij burgerberaad naast de parlementaire democratische organen functioneert;
  2. de ”Burgerbegroting Maastricht” (https://www.burgerbegrotingmaastricht.nl/), een pilot bedoeld om later te worden uitgebreid;
  3. het ”Burgerinitiatief Burgers en Heerlen Noord” (een reactie van een groep burgers) op de plannen voor Heerlen Noord (https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/routekaart-heerlen-noord.pdf).

De komende tijd willen we, met name locale, initiatieven en ontwikkelingen actief gaan stimuleren en ondersteunen.

Fons Apers

Heerlen, 9 december 2021