Direct naar de inhoud
Word lid

Reactie op akkoord

Type content: Nieuws Categorieën: Politiek nieuws Gepubliceerd op:

Als voorvechters van humanistische waarden zoals gelijkheid, rechtvaardigheid en menswaardigheid, voelen we de noodzaak om ons uit te spreken over het nieuwe coalitieakkoord.

Het akkoord baart zorgen, vooral omdat het de meest kwetsbare groepen in onze samenleving in de kou laat staan. De voorgestelde maatregelen lijken voort te komen uit een dieperliggend probleem: een gebrek aan empathie en solidariteit. Bovendien lijkt het erop dat de opstellers de rechtsstaat uit het oog zijn verloren. Veel van de voorgestelde plannen zijn onrealistisch en zullen waarschijnlijk worden tegengehouden door de rechterlijke macht of Europese regelgeving.

Uit het coalitieakkoord dat er nu ligt blijkt vooral dat er een gure wind door Nederland waait. De grootste partij in deze coalitie heeft een radicaal-rechts karakter en heeft herhaaldelijk laten zien geen respect te hebben voor democratische waarden. Partijen die waarden als vrijheid en rechtvaardigheid vurig zeggen te verdedigen, maken door deel te nemen in deze coalitie het abnormale normaal. Op de dag van de presentatie zagen we al hoe de moraliteit van deze coalitie de overhand krijgt, wanneer Kamervoorzitter Bosma de leider van Volt, Dassen, het spreken ontzegt en hem verbiedt om de term ‘extreem-rechts’ te gebruiken. Dit is een verontrustende indicatie van de politieke verschuiving die plaatsvindt in het hart van onze democratie, de Tweede Kamer.

De plannen die er nu liggen vergroten alleen maar de kloof tussen arm en rijk in ons land. Ondanks de grote beloften van alle vier de coalitiepartijen om het minimumloon te verhogen, wordt dit nu juist teruggedraaid. Het asielbeleid wordt uitgekleed en inhumaan gemaakt, en heeft totaal geen oog voor de mens die achter de cijfers schuil gaat. De onderwijsplannen komen neer op bezuinigingen, waardoor de problemen in de toch al onderbezette scholen alleen maar zullen toenemen. Er wordt flink bezuinigd op wetenschap en cultuur, sectoren die voor ons welzijn en ons kennisvermogen zo essentieel zijn. De effecten van klimaatverandering en ons aandeel daarin worden nagenoeg ontkend. Waarmee de toekomstbestendigheid van Nederland in gevaar komt.

Het coalitieakkoord laat ons op schrijnende wijze zien dat ons werk, en dat van vele andere maatschappelijke organisaties, nog lang niet klaar is. Wij zullen blijven strijden voor een optimistisch alternatief, voor een humane samenleving waarin we op basis van vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid in verbinding met elkaar kunnen blijven. Een samenleving waarin we oprecht omkijken naar de ander en ons inzetten om een toekomst te creëren die leefbaar is voor iedereen. Niemand uitgezonderd.

Word lid, juist nu

Het Humanistisch Verbond streeft naar een zinvol en waardig leven voor iedereen. En we komen in actie voor een menswaardige samenleving.

Deel deze pagina

A list of posts

  • Nieuw vaderschap: meer dan kostwinner

  • Rapport rechtsstaat

  • Van conflict naar samenspraak