Behoeftepeiling geestelijke zorg justitie onder vuur

10 april 2017

Behoeftepeiling geestelijke zorg justitie onder vuur

Door webredactie

Gedetineerden kunnen kiezen voor de geestelijke zorg die bij hen past. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bepaalt door een zogenaamde 'voorkeurspeiling' wat precies de behoefte is. Maar wordt in deze peiling wel voldoende recht gedaan aan humanistsche geestelijke verzorging?  Tweede Kamerleden Verhoeven (D66) en Van Nispen (SP) stelden hierover kamervragen aan demissionair staatssecretaris Dijkhoff.

Een imam, een pastor of een humanist? Gedetineerden hebben volgens de wet recht op geestelijke begeleiding naar keuze. Het ministerie onderzoekt eens in de vijf jaar wie waar behoefte aan heeft. Op basis daarvan wordt formatie vastgesteld voor verschillende soorten geestelijke verzorging. In 2017 staat een nieuwe peiling op stapel. Verhoeven en Van Nispen vrezen nu dat niet voldoende duidelijk wordt dat gedetineerden voor humanistische begeleiding kunnen kiezen. Gedetineerden zouden door deze verwarring kunnen kiezen voor verzorging die ze - als ze het beter zouden worden uitgelegd - misschien niet zouden kiezen.
Het Humanistisch Verbond deelt die zorg.

Maximale duidelijkheid

Zo vragen de kamerleden Dijkhoff  of hij 'ten behoeve van maximale duidelijkheid' bereid is om in de voorkeurs-peiling een nadere omschrijving achter humanisme toe te voegen, namelijk «niet-godsdienstig» . Zodat voor gedetineerden duidelijk is dat naast het aanbod van godsdienstige geestelijke verzorging, het humanisme - als enige in het aanbod - geen godsdienst betreft maar een levensovertuiging. Iets soorgelijks is namelijk ook gedaan om de joodse  geestelijke verzorging te preciseren.

Daarnaast refereren de Kamerleden aan een onderzoek uit 2010 van de Radboud Universiteit. Daaruit bleek dat een groter aandeel van de gedetineerden dan uit de voorkeurspeiling  niet-godsdienstig is. Ook zeiden niet alle gelovige gedetineerden specifiek behoefte te hebben aan godsdienstige geestelijke verzorging. De hamvraag is of met deze factoren bij het ontwerp van de aanstaande voorkeurspeiling rekening  wordt gehouden.

Déja vu

De situatie is een déja vu voor het Humanistisch Verbond. In 2011 SP stelde onder meer SP (Sharon Gesthuizen) kritische vragen naar aanleiding van het Radboud-onderzoek.
Het Humanistisch Verbond vroeg toen als zendende instantie voor humanistische geestelijke verzorging om een nieuwe voorkeurspeiling. Dat verzoek werd niet gehonoreerd en de Humanistische Geestelijke Verzorging (HGV) werd teruggebracht naar ongeveer 20 formatieplaatsen. (zie artikel in Nrc, 6/01/2011).

Het Humanistisch Verbond wacht de reactie van de staatssecretaris op de kamervragen met belangstelling af.

Meer weten?

Humanistisch geestelijk verzorgers houden zich bezig met het eigen verhaal van mensen, zingeving en de daaruit voortkomende levensvragen. Ze zijn gebonden aan een ambtsgeheim en een beroepscode. De gesprekken met hen zijn dus vertrouwelijk. De humanistisch geestelijk verzorgers in het gevangeniswezen worden benoemd door het Ministerie van Justitie op voordracht van het Humanistisch Verbond. Lees meer

Beel: Still uit de film de Bajeshumanist  van omroep Human