Protest beeld website

Het duurt nog drie maanden tot de verkiezingen, maar de partijen zijn al volop hun plannen aan het schrijven. We formuleerden negen standpunten voor een vrijdenkend, verbonden, verantwoordelijk en empathisch Nederland en roepen de politieke partijen op deze in hun programma’s op te nemen.

Negen humanistische standpunten voor de verkiezingen:

1.Geef meerouderschap dezelfde juridische status

In de maatschappij zien we ‘traditionele’ gezinnen, met één vader en één moeder, bestaan naast andere gezinsvormen: éénouderschap, ouders van hetzelfde geslacht, samengestelde gezinnen en meeroudergezinnen komen steeds vaker voor. Kinderen én ouders verdienen allen dezelfde rechten en erkenning. voortbouwend op het advies van de Staatscommissie ‘Herijking Ouderschap’ uit 2016.

2. Maak abortus een legale medische handeling; haal het uit het Wetboek van Strafrecht

Dit punt hebben we ook gemaakt tijdens het debat in de Tweede Kamer naar aanleiding van ons burgerinitiatief ‘Abortus is geen misdaad’ eerder dit jaar.

3. Controleer streng op het gebruik van identiteitsverklaringen op scholen

Scholen moeten veilig zijn voor iedereen. Terwijl identiteitsverklaringen die homoseksuele leefstijlen afwijzen niet meer mogen, blijkt dat scholen deze toch gebruiken. Laat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap controleren en sanctioneren voor een veilige schoolomgeving voor alle leerlingen.

4. Vergroot het politieke vertrouwen van burgers middels democratische vernieuwing

Veel Nederlanders voelen zich niet gehoord door de politiek. Bovendien bestaat er een opleidingskloof waarbij praktisch opgeleiden minder goed worden gerepresenteerd dan theoretisch opgeleiden. Versterk het politiek vertrouwen door de representativiteit van het politieke stelsel en de mogelijkheden voor burgerparticipatie te vergroten. Voer daarom het burgerberaad en het correctief referendum in.

5. Voeg genderexpressie en -identiteit toe aan artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht

In 2020 is voorgesteld om genderexpressie en -identiteit toe te voegen als beschermende gronden in artikel 137c en 137e van het Wetboek van Strafrecht. Wij zijn blij met dit voorstel. De toevoeging geldt echter nog niet voor artikel 137d, dat aanzetten tot discriminatie strafbaar stelt. Zonder expliciete bescherming is deze soort discriminatie nog mogelijk.

6. Verruim de subsidieregeling ‘Geestelijke Verzorging-Thuis’ naar jong(eren)volwassenen

De subsidieregeling ‘Geestelijke Verzorging-Thuis’ geldt nu alleen voor 50+ers en ernstig zieken. Maar juist jongeren en jongvolwassenen hebben te maken met levensvragen. Juist zij kampen met prestatiedruk en klimaatstress. Juist zij hebben behoefte aan professionele begeleiding. Goede zingevingsbegeleiding kan bovendien een deel van de psychosociale zorgvragen voorkomen.

7. Stimuleer maatschappelijk debat over de regulering van levenseindevragen

Mensen sterven onnodig vaak onvoorbereid en in omstandigheden die ze zelf niet hebben gekozen. Te vaak wordt in Nederland medisch (te) lang doorbehandeld in uitzichtloze situaties. Maak dit onderwerp bespreekbaar en stel beleid op waarin ieders eigen wensen gerespecteerd worden, ook onder moeilijke omstandigheden. Zo verhogen we de kwaliteit van de laatste levensfase en het sterven zelf. Veel van onze ideeën zien we bevestigd in de vierde evaluatie van de euthanasiewet van 2022.

8. Investeer in de ondersteuning voor Euthanasiezorg in de Psychiatrie

Een sterker Expertisecentrum Euthanasie en Landelijk Netwerk voor Betere Euthanasiezorg in de Psychiatrie kunnen de groeiende wachtlijsten voor euthanasie bij patiënten die zich melden op basis van psychisch lijden oplossen.

9. Versterk de publieksvoorlichting over goed sterven, palliatieve zorg en hospicezorg

Alles om ervoor te zorgen dat mensen zonder onnodig lijden en op eigen betekenisvolle wijze, in nabijheid van hun naasten, hun laatste levensfase kunnen doormaken. Bijvoorbeeld aan de hand van begeleide, eigentijdse en persoonlijke rituelen.

Voor meer informatie en ruggespraak kunnen politieke partijen contact opnemen met:

HET HUMANISTISCH VERBOND

Het Humanistisch Verbond staat voor vrijdenken. Wie wil ik zijn? Wat vind ik belangrijk? Hoe wil ik omgaan met anderen, met mijn omgeving en de natuur? We staan voor samen leven. Maar helaas worden nog te veel mensen achtergesteld, niet gehoord en niet gezien in onze samenleving. Met 19 duizend leden laten we ons geluid duidelijk horen. We doorbreken hokjes, brengen de boel in beweging en zetten in op verandering. Vaak met succes. Wat we doen, doet ertoe.

Sta jij voor een vrije en humane samenleving? Sluit je dan aan >> Met jouw lidmaatschap maak je het verschil