Op 1 maart opent de Levenseindekliniek haar deuren. Voor het eerst kunnen mensen hulp krijgen voor euthanasie, als hun eigen arts dit weigert. Rein Zunderdorp (voorzitter van het Humanistisch Verbond) vindt dat mensen die in aanmerking komen voor euthanasie niet afhankelijk moeten zijn van de persoonlijke opvattingen van hun arts.


Afgelopen maandag droeg de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE ) de exploitatie over aan het bestuur van de Stichting Levenseindekliniek. In het televisieprogramma Nieuwsuur lichtte Jan Suyver, voorzitter van Stichting Levenseindekliniek de plannen toe. De bedoeling van de kliniek is gevolg te geven aan een verzoek voor euthanasie van mensen met een stervenswens, die aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldoen, maar aan wie de arts geen euthanasie verleent. Suyver benadrukte uitsluitend binnen de wet te zullen opereren en aan alle zorgvuldigheidseisen te voldoen. Deze eisen lijkt de grootste bron van zorg te zijn bij tegenstanders van de kliniek, waaronder ook artsen.

Niet afhankelijk

Rein Zunderdorp, voorzitter van het Humanistisch Verbond is voorstander van de Levenseindekliniek: `Ik vind dat mensen die in aanmerking komen voor euthanasie niet afhankelijk moeten zijn van de persoonlijke opvattingen van hun arts.´ Al langer bepleit het Verbond een ruimere toepassing van euthanasie voor verschillende groepen, waaronder mensen die ongeneeslijk psychisch lijden en mensen die `ongeneeslijk oud´ zijn en hun leven niet meer als zinvol ervaren. Zij moeten, uiteraard binnen de mogelijkheden die de wet biedt, hulp krijgen om op een waardige manier te kunnen sterven.

Artsenfederatie tegen

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst(KNMG) heeft zich uitgesproken tegen de Levenseindekliniek, maar erkent dat er artsen zijn die dergelijke verzoeken om verschillende redenen niet inwilligen. De KNMG maakt zich vooral zorgen over de zorgvuldigheid van de mobiele teams. Want artsen moeten euthanasie niet gescheiden van andere zorgvragen beoordelen.

De artsenfederatie is voortdurend bezig met de rol van artsen bij euthanasie. Zo stelde de KNMG eind vorig jaar dat artsen stervenshulp mogen verlenen als mensen lijden aan een combinatie van ouderdomskwalen en, volgens hun persoonlijke afwegingen, gebrek aan zinvol perspectief. Door dit standpunt biedt de federatie artsen een handreiking om na te gaan of mensen aan deze criteria voldoen. Dat betekent dat artsen naast medisch onderzoek de persoonlijke, existentiële, biografische en levensbeschouwelijke achtergrond van een verzoek om hulp bij zelfdoding moeten onderzoeken.

Werk samen met geestelijk begeleiders

Zunderdorp vindt dat ouderdomskwalen goed kunnen worden beoordeeld door een arts. Maar voor het onderzoeken van de existentiële overwegingen die ten grondslag liggen aan het verzoek zouden zij kunnen samenwerken met (humanistisch) geestelijk begeleiders.

“Deze beroepsgroep is geschoold in het begeleiden van mensen bij levensvragen, dus ook levenseindevragen. Deze samenwerking vindt incidenteel al plaats. Het zou goed zijn deze samenwerking op grotere schaal plaats te laten vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat geestelijk begeleiders in staat zijn tot een zorgvuldige en wellicht betere afweging bij deze kant van de hulpvraag. Bovendien kan hij of zij niet alleen de hulpvrager, zijn naasten, maar desgewenst ook de arts ondersteunen bij het doordenken en beoordelen van morele dilemma´s rond de zelfgekozen dood en het verlenen van stervenshulp daarbij.”

Wat Zunderdorp betreft kan de Levenseindekliniek -en hun ambulante teams- ook een rol spelen bij de hulp bij zelfdoding vanwege `voltooid leven´ zodra de wet die hulp mogelijk maakt.

Meer informatie?

– Komende zaterdag verschijnt in dagblad Trouw een opinieartikel van Christa Anbeek over de Levenseindekliniek en de mogelijke rol van de humanistisch geestelijk begeleiders bij vragen en dilemma´s rond een waardig levenseinde. Christa Anbeek is Universitair hoofddocent bestaansfilosofie en voorzitter van de sectie Geestelijke begeleiding.
Standpunt KNMG over Levenseindekliniek
– De visie van het Humanistisch Verbond leest u in de  Positionpaper