De Tweede Kamer buigt zich in het najaar over het burgerinitiatief ‘Voltooid Leven’ over de legalisatie van stervenshulp aan ouderen die klaar zijn met leven. De Kamer doet dit pas nadat het tweede evaluatieonderzoek over de euthanasiewet is gepresenteerd.

Een motie om het burgerinitiatief  dan opnieuw te agenderen, kreeg op 27 maart dinsdag steun van PvdA, GroenLinks, D66, VVD, PVV, PvdD en het Kamerlid Brinkman. De zeven fracties willen verder dat ook het kabinet zich in haar reactie op het onderzoek over Uit Vrije Wil uitspreekt. Minister Schippers noemde dat begin deze maand ‘voor de hand liggend’, omdat de onderzoekers die de wet evalueren onder meer nagaan welke vormen van medische hulp bij zelfdoding door ouderen met een voltooid leven nu al worden gepraktiseerd, aldus hetReformatorisch Dagblad.

Verschillende moties

Er kwamen verschillende moties aan de orde. D66-Kamerlid Dijkstra riep de Kamer op in een motie om de intentie uit te spreken de door Uit Vrije Wil voorgestane stervenshulp mogelijk te maken. Deze motie kreeg alleen steun van de PvdD, GroenLinks en D66. Dijkstra betuigde daarop wel steun aan een PvdA  /GroenLinks-motie waarin het kabinet werd opgeroepen het voortouw te nemen in een breed maatschappelijk debat over stervenshulp aan ouderen. Maar ook die motie haalde het niet.

Linda Voortman van GroenLinks: “Wij hebben een zeer waardig debat gevoerd over het burgerinitiatief dat stervenshulp mogelijk maakt wanneer mensen hun leven voltooid achten. GroenLinks vindt dat na zorgvuldige afweging van diverse factoren uiteindelijk alleen de persoon zelf bepaalt of hij of zij er nog wil zijn. Je mag er zijn, maar je hoeft er niet te zijn. “

Uit Vrije wil is niet voor niets

De Partij voor de Dieren is ook tevreden over het debat. Kamerlid Ouwehand.

“Wij zijn de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten veel dank verschuldigd. Er is een goed debat op gang gekomen. De Partij voor de Dieren onderschrijft het principe dat mensen gaan over hun eigen leven, ook als het aan het einde draait om de stervenswens. “
De PvdA wil zich de komende tijd richten op het maatschappelijk debat over de problematiek van het voltooid leven. Jetta Klijnsma. “De initiatiefnemers hebben hun werk absoluut niet voor niets verricht. Heel veel mensen in Nederland durven nu na te denken over het levenseinde, dus de geest van Uit Vrije Wil komt hier terug. “

Met de stemmingen over de moties is de behandeling van het burgerinitiatief door de Kamer formeel afgerond, aldus TweedeKamervoorzitter Verbeet.

Hoe verder

Het Humanistisch Verbond meent met Jetta Klijnsma van de PvdA dat door het burgerinitiatief UVW ‘veel mensen in Nederland nu durven na te denken over het levenseinde’ wat een belangrijke verdienste is van de initiatiefgroep.

Vanuit het project ‘Goed ouder worden’ zal het Humanistisch Verbond doorgaan de discussie over voltooid leven te voeden. Met humanistisch geestelijk begeleiders en de UvH voert het Verbond het gesprek over een grotere en nadrukkelijker rol voor HGB in de ondersteuning van ouderen die een doodswens uiten. Het gaat ons daarbij om te onderzoeken of achter de doodswens levensvragen schuilgaan waarbij begeleiding geboden kan worden. Maar ook als de doodswens onomkeerbaar blijkt begeleiding te bieden bij het afronden van het leven.

Het Verbond denkt dat door multidisciplinaire samenwerking tussen artsen en humanistisch geestelijk begeleiders hulp op beide vlakken beter kan worden vormgegeven. Omdat de doodswens van ouderen vaak voortkomt uit het snijvlak tussen medische en existentiële problematiek kunnen de arts als medisch specialist en de HGB er als specialist in het bespreken van existentiele vragen elkaar goed aanvullen.

Op 16 mei organiseert Het Verbond daaroverover een besloten expertmeeting met UvH, humanistisch geestelijk begeleiders, artsen, Uit Vrije Wil NVVE, en artsenfederatie KNMG. Deelnemers zijn onder meer verpleeghuisart Bert Keizer, filosoof Hans Alma.

Meer informatie?

Een verslag van de stemmingen vindt u op de website van de Tweede Kamer.