Direct naar de inhoud
Word lid

Maatschappelijk humanisme

Type content: Nieuws Categorieën: Humanisme Inspiratie voor het leven Gepubliceerd op:

Het humanisme is een politiek-moreel streven.

Menselijke waardigheid

Ons hoogste ideaal is het bevorderen van menselijke waardigheid ofwel humaniteit. Dit streven komt het best tot zijn recht in een democratische rechtsstaat en vraagt de actieve inzet van burgers. De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is onze morele en politieke leidraad. We voelen ons geroepen om een menswaardig leven voor ieder individu te bevorderen en zetten ons hier actief voor in.

Het Humanistisch Verbond zet zich bijvoorbeeld in voor een humaan vreemdelingenbeleid. Wij verzetten ons tegen het te strenge detentieregime voor vreemdelingen en pleiten voor individueel maatwerk. Zo verwachten we van de overheid onuitzetbaren een fatsoenlijke toekomst te bieden. Onze standpunten vindt u in het webdossier Menswaardig vreemdelingenbeleid.

Individuele vrijheid

Wij bepleiten de grootst mogelijke vrijheid voor ieder individu, zolang die niet ten koste gaat van de vrijheid van anderen. Wij vinden dat iedere burger de ruimte moet krijgen om zo autonoom te zijn als in haar of zijn vermogen ligt. Dit ideaal is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijk gedrag van ons allen.

Hoewel ieder mens geboren en gevormd wordt in een specifieke cultuur en dus een specifieke achtergrond heeft, zijn mensen volgens humanisten niet veroordeeld tot hun groep. De vrijheid van een individu gaat voor ons moreel gezien vooraf aan de vrijheid van groepen, culturen en tradities. .

Individuele vrijheid betekent bijvoorbeeld het behoud van privacy-rechten. Het Humanistisch Verbond ondersteunt dan ook het Platform Bescherming Burgerrechten.

Mensen zijn gelijkwaardig

Geen enkel kenmerk van ras, sekse, leeftijd, seksuele voorkeur, cultuur of anderszins tast in onze ogen de gelijkwaardigheid van mensen aan. In eerste en laatste instantie zijn we gezamenlijk mens, en vanuit die medemenselijkheid voelen humanisten zich verbonden met alle mensen. Wij vatten dit ideaal op als universeel nastrevenswaardig en beperken ons politiek-morele streven dan ook niet tot het eigen land of de eigen gemeenschap. Het humanisme is kosmopolitisch van aard.

Wat ons betreft, wordt artikel 1 van de Grondwet uitgebreid met het expliciete verbod op discriminatie vanwege seksuele geaardheid.

Zorg voor onze leefomgeving

Niet alleen mensen zijn kwetsbaar, ook onze leefomgeving verdient zorg en aandacht. Humanisten streven naar een gevarieerde openbare ruimte, voelen de plicht om de natuur met zorg te behandelen en willen goed omgaan met dieren. Het voorkomen van onnodig lijden bij dieren zien wij als een kenmerk van humaniteit.

Neutrale staat en pluriform debat

De staat is van ons allen en moet dus levensbeschouwelijk neutraal zijn. Geen enkele levensbeschouwelijke stroming mag aan burgers worden opgedrongen, een voorkeursbehandeling krijgen of achtergesteld worden. Dat betekent niet dat mensen hun mond moeten houden over hun waarden, idealen en overtuigingen. Humanisten zullen een debat hierover juist stimuleren. Levensbeschouwelijke overwegingen spelen immers een rechtmatige en essentiële rol in het publieke en politieke debat. Deze levensbeschouwelijke standpunten zijn echter niet onaantastbaar; ze mogen – net als andere overwegingen – kritisch onderzocht worden.

Een humane samenleving

Een humane samenleving geeft iedereen een eerlijke kans op een goed leven en op werk dat voor hem of haar betekenisvol is. Een goed leven omvat niet alleen economische welvaart. Humanisten streven ook naar inspirerend onderwijs, aandachtige zorg, een rijk cultureel leven en een schone en diverse leefomgeving. De samenleving ligt niet klaar maar wordt door burgers vormgegeven. Het realiseren van een eerlijke, duurzame, rechtvaardige maatschappij met gelijke kansen is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Deel dit

Tags: #Humanisme

A list of posts

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.