Direct naar de inhoud
Word lid

Humanistische oproep

Aan alle politici van de Europese Unie: we zijn ons er van bewust dat de waan van de dag en de druk van populariteitsmetingen een stempel drukken op de dagelijkse realiteit in Brussel. De afgelopen jaren hebben echter aangetoond dat de waan van de dag geen goede grond is voor het vormen van beleid dat de EU bestendig maakt voor problemen die zowel nu als in de toekomst op ons afkomen.

Daarom roepen we jullie van uit een menswaardig oogpunt op om je op de volgende thema’s in te zetten. Vóór een duurzame toekomst, waarin we op een humane en rechtvaardige manier leven en met elkaar omgaan in Europa. De toekomst is aan jullie! 

Wij roepen u op!

 • Verdedig de mensenrechten, de rechtsstaat en de vrije democratie tegen anti-rechtstatelijke en antidemocratische ideologieën en invloeden.

  We zien toenemend religieus en etnisch nationalisme in de hele EU, met een bijbehorend narratief waarin uitsluiting en discriminatie de boventoon voeren. Dit leidt nu al tot discriminatie van minderheden en gemarginaliseerde groepen, waaronder migranten, seksuele minderheden en niet-christenen.

  Voorstanders van deze ideologie verdedigen soevereiniteit en zogenaamde traditionele waarden. Waarden die volgens hen worden ondermijnd door de Europese institutionele vooruitgang op het gebied van mensenrechten, gelijkheid en non-discriminatie. Ze promoten een kortzichtig en regressief beleid, dat de mensenrechten en de rechtsstaat ondergraaft. En ze streven uiteindelijk naar het afschaffen van de democratische middelen om het machtsevenwicht te bewaren.

  Het Europees Parlement moet daarom stelling nemen tegen deze beweging. Het Parlement moet ervoor zorgen dat beleid en wetgeving gebaseerd zijn op de principes van gelijkheid en non-discriminatie, en dat de rechtsstaat en het machtsevenwicht gegarandeerd blijven. Het Parlement moet het tot zondebok maken van minderheden verwerpen, en opkomen voor mensenrechten voor ALLE mensen. Hierbij hoort ook een humaner migratiebeleid in de EU, met prioriteit voor de waardigheid en het welzijn van migranten en voor steun aan de landen van eerste binnenkomst.

 • Bescherm het recht op zelfbeschikking met vuur. Zodat mensen hun leven vrij en met lichamelijke autonomie kunnen leiden. 

  De keuzevrijheid in het omarmen van de gewenste identiteit, het hebben van persoonlijke overtuigingen, het recht om zich vrijelijk uit te drukken en om autonoom te beslissen over het eigen leven en lichaam, is fundamenteel en een bouwsteen voor menselijke waardigheid.

  De EU moet dit recht van Europese burgers beschermen zodat zij kunnen handelen naar eigen overtuiging en wereldbeeld, en vrije keuzes kunnen maken over hun leven en lichaam. Hierbij hoort ook: het beschermen van het menselijk recht op vrije meningsuiting, vrijheid van denken, religie en overtuiging; en het waarborgen van inclusiviteit en non-discriminatie in onderwijs.

  De EU moet ook de vrije keuze en lichamelijke autonomie garanderen voor iedereen, maar in het bijzonder voor vrouwen en LGBTI+ mensen. Het moet de gezondheid en rechten waarborgen, inclusief abortus, en gelijkheid en non-discriminatie op grond van seksuele geaardheid en geslacht bevorderen.

 • Zorg onmiddellijk voor uitgebreide en sociaal rechtvaardige maatregelen in reactie op de dreiging van klimaatverandering, op basis van wetenschappelijk bewijs. 

  Menselijke activiteiten hebben overal ter wereld een ontegenzeggelijk en buitensporig effect op het milieu en de biodiversiteit. Veruit de meeste wetenschappers zijn het eens dat broeikasgassen en het overmatige gebruik van natuurlijke bronnen de motor zijn achter een catastrofale klimaatverandering, waardoor het leven op aarde ernstig bedreigd wordt. Ook zijn er nadelige gevolgen voor gemeenschappen van mensen maar ook dieren, leefomgevingen in het wild, en natuurlijke ecosystemen. Deze laatste worden nog verder bedreigd door slecht gebruik van het land, bijvoorbeeld commerciële ontbossing en niet-duurzame landbouw. Als wij deze belangrijke feiten erkennen, kunnen we de weg vrijmaken voor een duurzame en weerbare toekomst in de EU.

  Het Europees Parlement moet beslissende actie ondernemen om de trend van krimpende biodiversiteit en overmatig gebruik van bronnen terug te draaien. Zo kunnen de principes van een regeneratieve economie worden versterkt en uitgebreid, waarbij duurzame praktijken worden bevorderd die natuurlijke hulpbronnen herstellen en aanvullen, ten bate van huidige en toekomstige generaties. Tegelijkertijd moet de EU ervoor zorgen dat de lasten van deze overgang niet onevenredig worden gedragen door zij die al achtergesteld zijn in de samenleving.

 • De legitimiteit en democratie van de EU moeten versterkt worden door een inclusief maatschappelijk middenveld te waarborgen, vrije media te ondersteunen en desinformatie tegen te gaan. 

  Een vrij en betrokken maatschappelijk middenveld en dito media zijn cruciaal voor een democratische en representatieve EU. Ze dienen als doorslaggevend tegenwicht tegen institutionele macht, spelen een zeer belangrijke rol in het behartigen van burgerbelangen, en kunnen ruimte creëren voor debat en kritiek.

  Hiervoor moet het Europees Parlement actiever samenwerken met maatschappelijke organisaties en hen betrekken bij beleidsvormingsprocessen, zodat beleid en wetgeving inclusief en transparant zijn en inspelen op de behoeften en ambities van alle burgers. Het Europees Parlement moet ook mechanismen ondersteunen die vrije en gevarieerde media mogelijk maken en de verspreiding van desinformatie tegengaan.

 • EU-besluitvorming moet gebaseerd zijn op kritisch denken en feitelijk redeneren. De verworvenheden van de wetenschap moeten gewaarborgd blijven. 

  Het is van vitaal belang dat de wetgeving en het beleid van de EU objectief zijn, gebaseerd zijn op feiten, en universeel toegankelijk zijn. Het Europees Parlement moet het toepassen van wetenschappelijk bewijs en kritisch denken op alle beleidsterreinen bevorderen, waaronder ook gezondheid, milieu en sociale kwesties. En het Europees Parlement  moet de invloed van anti-wetenschappelijke ideologieën die op bewijs gebaseerde besluitvorming ondermijnen, verwerpen.

Het Parlement moet het tot zondebok maken van minderheden verwerpen, en opkomen voor mensenrechten voor ALLE mensen.
Humanistische oproep
n.a.v. de Europese verkiezingen 2024