De impact van een grote gift

Een vrije en humane samenleving. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Door te investeren in het Humanistisch Verbond maken we samen het verschil. Met uw grote gift kunnen we nog meer impact maken en deze idealen nastreven.

Schenken met een speciale bestemming

Overweegt u een bijzonder gebaar te maken door € 500 of meer te investeren in het humanisme?

U kunt bijvoorbeeld gericht geven aan een project of thema dat u aanspreekt en aansluit bij uw wensen. We gaan graag met u in gesprek om binnen de mogelijkheden aan uw wensen te voldoen en de grootst mogelijke impact te maken.

Zorg voor gedetineerden: werken aan herstel vanuit humanistische inspiratie

In Nederland hebben gedetineerden recht op geestelijke begeleiding. Dat is ook hard nodig, juist omdat als je gevangen bent individuele zingevingsvragen urgent worden. Een speciale cursus Filosofie en humanisme, gegeven door twee vrijwilligers van het Humanistisch Verbond in samenwerking met een humanistisch geestelijk verzorger, geeft gedetineerden de noodzakelijke handvatten om hun detentie beter door te komen. En een basis te leggen zodat ze hun leven kunnen oppakken als ze weer terugkeren in onze samenleving.

De cursus heeft vier modules van elk zeven lessen. Momenteel wordt de cursus in iets meer dan de helft van de instellingen gegeven. We streven ernaar dat deze cursus in alle instellingen voorhanden komt. Helpt u mee? Voor € 1.000 maakt u het mogelijk dat tien gedetineerden deze 28 lessen kunnen volgen. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Word beschermheer / -vrouw van de Humanistische Canon

Door alle invloedrijke werken van belangrijke denkers op een centrale plaats te verzamelen creëren we de ruggengraat van het georganiseerde humanisme in Nederland. De Humanistische Canon is daarmee de basis van waaruit we denken en doen. Een kring van beschermheren en – vrouwen denkt met het Humanistisch Verbond mee in de te lopen koers en zorgt dat dit belangrijke werk op de kaart blijft staan. Deze mecenasraad helpt de Humanistische Canon levend te houden voor huidige en toekomstige generaties.

Voor € 2.500 per jaar kunt u zitting nemen in de mecenasraad en kunnen we vanuit het Humanistisch Verbond structureel blijven werken aan de canon. In onze communicatie met  nieuwe en jongere doelgroepen koppelen we onze activiteiten aan de Humanistische Canon.

Help mee onze humanistische bijzonder hoogleraren op Nederlandse universiteiten te behouden en hun aantal te vergroten

De humanistische stichting Socrates zorgt voor de benoeming en de begeleiding van humanistische bijzonder hoogleraren bij Nederlandse universiteiten. Het doel van de stichting Socrates is bevordering van wetenschap van actuele maatschappelijke problemen vanuit een humanistisch perspectief. Hiermee willen we op wetenschappelijk niveau mogelijkheden scheppen voor de uitwisseling van gedachten rond fundamentele maatschappelijke en culturele vraagstukken waarvoor het humanisme geplaatst wordt. De leeropdrachten van de Socrates-hoogleraren lopen uiteen, maar hebben gemeen dat ze altijd gaan over actuele maatschappelijke vraagstukken.

Deze problemen worden benaderd vanuit de filosofie, de ethiek of de menswetenschappen en bij het onderzoek wordt gefocust op humanistische principes: zoals menselijke autonomie en zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, solidariteit, vrijheid en emancipatie.

Zo is Neelke Doorn Socrateshoogleraar met de leeropdracht Humanisme in relatie tot techniek en klimaatverandering bij de TU Delft en de leerstoel Humanisme in relatie tot religie en seculariteit wordt bezet door prof. dr. Yolande Jansen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Onze bijzonder hoogleraren vanwege de stichting Socrates zijn onbezoldigde vrijwilligers met een vaste onkostenvergoeding.

Help mee onze humanistische bijzonder hoogleraren op Nederlandse universiteiten te behouden en hun aantal te vergroten. Want nog niet alle Nederlandse universiteiten hebben een humanistische bijzonder hoogleraar.  Met uw gift van € 2.500,- financiert u een humanistische bijzondere leerstoel voor de duur van een jaar op een Nederlandse universiteit. U kunt ook uw gift voor vier jaar (de duur van een leerstoel) vastleggen via een Periodieke schenkingsovereenkomst

Steun initiatieven die kwetsbare groepen in onze samenleving tot hun recht laten komen als volledig mens: De Human Included Prijs

In onze samenleving is natuurlijke zorg voor kwetsbare groepen onderbelicht. Daarom belonen wij initiatieven die de marginalisatie van deze kwetsbare mensen doorbreken. Het is, denken wij, nodig om een brug te slaan tussen de ‘grote media’, beleidsvoerders en de ‘kleine hoekjes van de samenleving’. Kleinschalige initiatieven met grote impact verdienen het om te worden gezien, te worden ondersteund en te worden nagevolgd. Daarom reiken we elke twee jaar de Human Included Prijs uit.

Helpt u mee zodat we dit kunnen blijven doen? Met de Human Included Prijs is tweejaarlijks € 30.000 gemoeid.

Steun onze campagnes en investeer in een sterker Humanistisch Verbond

Met onze campagnes betrekken we méér mensen bij het humanisme. En kunnen wij onze activiteiten en diensten vaker voor het voetlicht. Kunnen we nog beter onze humanistische stem laten horen. Met campagnes kunnen we het Humanistisch Verbond profileren als een organisatie die er maatschappelijk toe doet, humanistische waarden verdedigt waar deze in het geding zijn, opkomt voor iedereen die gehinderd wordt in zijn of haar recht om te geloven of niet te geloven en te zijn wie ze willen zijn. Een sterker Humanistisch Verbond betekent: meer ruimte voor het humanistische geluid op scholen, in de pers, in de politiek en het maatschappelijke debat.

Met onze campagnes richten we ons op diverse thema’s die in de ijskast dreigen te belanden; met name medisch-ethische onderwerpen van leven, liefde en dood.

De hiervoor noodzakelijke inzet van (massa- en social) media campagnes kosten (veel) geld.

Uw (grote) gift maakt hierin het verschil. Zo kunnen we bijvoorbeeld voor € 5.000 een week lang een radiospot uitzenden of een social media-campagne voeren.

Steun onze Freedom of Thought activiteiten.

Ieder mens heeft de vrijheid te geloven of niet te geloven. Het Humanistisch Verbond komt op voor mensen die deze vrijheid elke dag moeten bevechten. Veel ex-moslims kunnen zelfs nog niet praktisch de islam verlaten; ze zitten nog in de spreekwoordelijke ‘kast’. Als hun familie, vrienden en kennissen erachter zouden komen dat ze geen moslim meer zijn, dan kunnen ze allerlei problemen krijgen: intimidatie, onterving, buitensluiting en zelfs geweld. Sommige ongelovige vrouwen en meisjes zijn zelfs te bang om hun hoofddoek af te doen uit angst dat hun omgeving hun afvalligheid ontdekt. De enige vrijheid die ze allemaal al wel hebben verworven, is om vrij te denken.

Het Platform Nieuwe Vrijdenkers is van en voor mensen met een moslim-achtergrond die niet meer geloven. Ontmoeting en informatie-uitwisseling staan hier centraal. Met ons platform Nieuwe Vrijdenkers leveren we een bijdrage aan de emancipatie van niet-geloven in de moslimgemeenschap. We bieden een ontmoetingsplek, organiseren lezingen, debatten en cursussen:

Zo bieden we de cursus Losing my religion. Voor dié mensen die opgegroeid zijn binnen de islam en hun geloof verloren. Die tegen vragen, oordelen en eenzaamheid aanlopen. Om moeten gaan met het dilemma of ze het hun omgeving wel of niet vertellen. Er worden ervaringen met lotgenoten uitgewisseld, verteld over vrijdenkers in de wereld, inspiratie gedeeld en besproken in welk krachtenveld je je bevindt als Nederlandse ex-moslim.

Met uw gift van € 500 euro financiert u een cursus / reeks van vier gespreksavonden Losing my religion voor 12 mensen.

Asielzoekers, statushouders, bieden we de vormingsbijeenkomsten Humanism for refugees aan. De bijeenkomsten vinden iedere laatste maandagavond van de maand plaats, onder leiding van twee cursusleiders. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het belang van Nederlandse waarden, normen en gebruiken, de Nederlandse grondwet, gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, homoseksualiteit en het recht op vrije keuzes. De avonden staan in het teken van ontmoeting, contact en burgerschapsvorming vanuit humanistische waarden en zijn inclusief een gezamenlijk te nuttigen kleine maaltijd.

Met uw gift van € 500 maakt u het voor 10-20 asielzoekers/statushouders mogelijk om deze zo belangrijke vormingsbijeenkomst Humanism for refugees bij te wonen.

Meer inspirerende projecten?

Meer inspirerende projecten en thema’s vindt u bij Onze programma’s

Direct een grote gift doen

Wilt u liever direct een gift doen. Vul dan het formulier in. Dank u wel!

Fiscaal aantrekkelijk schenken

U kunt onder de volgende voorwaarden belastingvrij  schenken:

  • Eenmalige giften zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting als u tussen de 1 procent en 10 procent van uw bruto-inkomen schenkt
  • U kunt daarvoor alle giften en donaties aan verschillende organisaties binnen een jaar bij elkaar optellen
  • Voor een gezin met een modaal inkomen van € 33.000 komt dit neer op een bedrag tussen de € 330,- en € 3.300,- per jaar. Doneert u meer of minder dan is dit niet aftrekbaar.

Direct zien wat uw (belasting)voordeel is? Vult u dan de rekenmodule in.

Wilt u liever zelf een bedrag overmaken? Dat kan via NL44 TRIO 0379 4361 83 t.n.v. het Humanistisch Verbond 

Neem contact met ons op

Denkt u erover na om een grote gift te doen? Natuurlijk is het fijn om daarover eerst met ons in gesprek te gaan. En natuurlijk is het gesprek vrijblijvend. We vertellen graag over het Humanistisch Verbond; waar we nu aan werken en wat onze plannen zijn voor de toekomst.

Neem contact op met:

Fiona Fortuin – 06-4 27 28 113