Het idee dat homoseksualiteit genezen kan worden, is namelijk schadelijk. Samen met andere levensbeschouwelijke en religieuze instellingen willen wij een gedragscode opstellen. Deze moet ervoor zorgen dat niemand meer blootgesteld hoeft te worden aan enige vorm van conversietherapie.

Vorige week kwam het onderzoek van Bureau Beke en Ateno in het nieuws. De uitkomsten van dat onderzoek laten zien dat activiteiten om seksuele oriëntatie of genderidentiteit te veranderen met name voorkomen in religieuze context. Er hoeft niet alleen sprake te zijn van therapie. Ook de zogenoemde duiveluitdrijvingssessies bij het bevrijdingspastoraat en minder georganiseerde activiteiten zoals een eenmalig gesprek of gebed kunnen een poging zijn om iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit te veranderen, te onderdrukken of te ontmoedigen. Het onderzoek laat ook zien dat deelnemers aan zulke activiteiten hier nog lang schade van ondervinden. Niet alleen mentaal en fysiek, maar ook als het om hun sociale relaties of hun geloofsbeleving gaat.

Het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft het Humanistisch Verbond gevraagd het voortouw te nemen in het opstellen van een gedragscode. Ons plan hiervoor ligt bij de minister, in afwachting van een vervolgonderzoek van Bureau Beke en Ateno over de beste aanpak in het bestrijden van conversietherapie. Ons voorstel voor een gewenste aanpak is om zo’n gedragscode samen met de andere levensbeschouwelijke en religieuze koepels en organisaties te schrijven. Dit doen we vanuit onze rol als zendende instantie, waarvoor we op een aantal onderwerpen al langer samenwerken met de andere religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en koepels. De suggestie dat het Humanistisch Verbond een richtlijn voor de kerken opstelt klopt dus niet. Daarnaast staat het elke organisatie natuurlijk vrij om de gezamenlijk opgestelde gedragscode niet te ondertekenen.

Uiteraard hopen en vragen we de andere levensbeschouwelijke en religieuze koepels en organisaties om de gedragscode wel te ondertekenen en bij te dragen aan zijn totstandkoming. Het onderzoek van Bureau Beke en Ateno laat zien dat deelname tot mentale, fysieke en sociale schade kan leiden. Laten we er samen voor zorgen dat deze schade religieuze LHBTI’ers in het vervolg bespaard blijft.

alexander noordijk kerk

Verbod op homogenezing

De Tweede Kamer pleit voor een verbod op homogenezing. Voor Alexander Noordijk (45) kan dit niet snel genoeg komen. Mensen probeerden hem te genezen.

Foto Steven de Grauw (002)

Steven de Grauw

programmamanager Zorg en Zingeving

Profiel-pagina