Donateur worden

Het Humanistisch Verbond zet zich in voor behoud en versterking van het humanistische geluid en humanistische diensten. Dat kunnen wij alleen doen dankzij uw contributie, giften en donaties.

Het Humanistisch Verbond:

• zet zicht in voor vrijheid en vrije meningsuiting
• komt op voor atheïsten, humanisten en vrijdenkers, die hun leven niet zeker zijn
• zorgt voor geestelijke begeleiding aan mensen in en buiten zorginstellingen, bij defensie en in gevangenissen
• staat voor de scheiding tussen kerk en staat, voor keuzevrijheid en gelijkwaardigheid
• laat zich inspireren door oude en nieuwe denkers, schrijvers en kunstenaars
• maakt zich sterk voor het recht op een zelfgekozen, waardig levenseinde.

Meer leden van het Humanistisch Verbond betekent meer ruimte voor het humanistische geluid. Op scholen, in de pers, in de politiek en het maatschappelijk debat. Ook organiseren we cursussen, lezingen en evenementen, zoals De Socrateslezing en de Van Praagprijs.
Lees hieronder welke mogelijkheden er zijn om ons de steunen met een donatie, gift of schenking. Doneer nu>>

Donatie of gift?

Schenken met belastingvoordeel
Eenmalige gift
Periodieke donatie
Periodieke schenking via schenkingovereenkomst
Zakelijk geven

Donatie of gift

U kunt ervoor kiezen om ons eenmalig te steunen met een gift. Als donateur kunt u ook een machtiging voor een automatische incasso aan het Humanistisch Verbond afgeven. U kiest er dan voor om met een door u vastgestelde regelmaat- een bepaald bedrag van uw rekening af te laten schrijven.
Maak een gift over op:
IBAN: NL 41 INGB 0000 0000 58
Ten name van het Humanistisch Verbond of  Doneer nu >>

Actiebrief
Wilt u graag op de hoogte blijven van specifieke activiteiten van het Humanistisch Verbond, zoals acties voor vervolgde vrijdenkers?
Abonneert u zich dan
op onze actiebrief die twee keer per jaar verschijnt. Per actie beslist u dan hoeveel u wilt doneren met de aangehechte (blanco) acceptgiro.

Schenken met belastingvoordeel

Giften en donaties aan het Humanistisch Verbond zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting doordat wij de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) hebben. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Eenmalige gift (niet structureel)
Als u een eenmalige gift geeft, of niet hebt laten vastleggen dat u meerdere giften aan het Humanistisch Verbond gaat geven, kunt u onder de volgende voorwaarden belastingvrij schenken:

• Eenmalige giften zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting als u tussen de 1 procent en 10 procent van uw bruto-inkomen schenkt
• U kunt daarvoor alle giften en donaties aan verschillende organisaties binnen een jaar bij elkaar optellen
• Voor een gezin met een modaal inkomen van € 33.000 komt dit neer op een bedrag tussen de € 330,- en € 3.300,- per jaar. Doneert u meer of minder dan is dit niet aftrekbaar.
Doneer nu>>

Meer over aftrekbaarheid voor de belasting vindt u op de site van de belastingsdienst of via berekenhet.nl

Periodieke Donatie

U kunt als donateur ook een machtiging voor een automatische incasso aan het Humanistisch Verbond afgeven. U kiest er dan voor om -met een door u vastgestelde regelmaat- een bepaald bedrag van uw rekening af te laten schrijven. 

Doneer nu>>

Periodieke schenking via schenkingsovereenkomst

Als u ervoor kiest om een periodieke schenking te doen, mag u uw schenking volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Er gelden dan geen drempels of maxima. De belangrijkste voorwaarde is dat u uw schenking vastlegt in een schenkingsakte voor een periode van minimaal vijf jaar. Dit hoeft sinds 2014 niet meer via een notariële akte vastgelegd te worden. U kunt dit gratis en eenvoudig direct met ons regelen, via een onderhandse schenkingsovereenkomst.

Wat kunt u zelf doen in vier stappen?

Stap 1>> Download de onderhandse akte voor periodieke schenkingen

Stap 2>> Vul deze volledig in en ondertekent het samen met uw eventuele echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner

Stap >> Verstuur het originele formulier in tweevoud met kopieën van de benodigde legitimatiebewijzen naar het Humanistisch Verbond.
Een toelichting op de akte vindt u ook op onze site.

Stap 4 >> Verstuur het originele formulier in tweevoud naar het

Humanistisch Verbond,
Antwoordnummer 10938
1000 RA Amsterdam.

Let op: De eerste schenking mag pas plaatsvinden na de ingangsdatum van de schenkingsakte. Daarnaast mag uw lidmaatschapscontributie geen onderdeel vormen van deze schenkingsovereenkomst. Wel kunnen we u in dit geval de minimumcontributie aanbieden.

Wat doen wij?

  • Het Humanistisch Verbond controleert uw gegevens op de akte, vult die aan en ondertekent vervolgens de akte.
  • U ontvangt van het Humanistisch Verbond een bevestigingsbrief met een afschrift van de schenkingsakte met RSIN en uw mandaatnummer.
  • Het Humanistisch Verbond bewaart een exemplaar van de akte.

U kunt ook een geprinte versie bij ons opvragen. 
Tel: 020- 521 90 00
E-mail: info@humanistischverbond.nl

Zakelijk geven

Heeft u een BV? Dan kunt u ook zakelijk geven vanuit uw BV. Voor een eenmanszaak, C.V., V.O.F., et cetera. gelden de regels van particuliere giften.
Jaarlijkse giften tot een maximum van 50 procent van de fiscale winst zijn voor de VPB aftrekbaar.