Het nieuwe jaar starten we woensdag 29 januari 2020 als Humanistisch Verbond afdeling Leiden & omstreken met een Nieuwjaarsbijeenkomst, waarin ook een Algemene Ledenvergadering gehouden zal worden. Daarnaast zal Klaas van Egmond een lezing houden naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek Homo Universalis. Als plek van samenkomst is gekozen voor de Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23 te Leiden.

Programma

Het programma op woensdag 29 januari 2020 is als volgt:

17.00 uur: Inloop
17.30 uur:
Korte Nieuwjaarstoespraak houden door onze voorzitter Cokky Roel. Aansluitend is het mogelijk om deel te nemen aan een gezamenlijke vegetarische maaltijd in buffetstijl
18.30 uur: Algemene Leden Vergadering (zie agenda hieronder). Deze duurt tot 19.30 uur.
20.00 uur: Homo Universalis – Lezing door Klaas van Egmond
21.30 uur: Einde avond

Het is uiteraard mogelijk om alleen een afzonderlijk onderdeel bij te wonen. De lezing van Klaas van Egmond is overigens ook voor niet-leden toegankelijk.

Locatie, prijs en aanmelden

Locatie: Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23 te Leiden. Google Maps

Prijs: entree is gratis.

Aanmelden: Graag een reactie via e-mail als u aanwezig zult zijn bij de maaltijd (in verband met de catering), ALV en lezing. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

De lezing van Klaas van Egmond is overigens ook voor niet-leden toegankelijk. U bent van harte uitgenodigd om mensen in uw omgeving op deze lezing te attenderen.

Agenda Algemene Ledenvergadering HV Leiden e.o.

– Welkom door onze voorzitter
– Vaststellen notulen ALV dd. 22 januari 2019 (.pdf)
– Vaststellen jaarverslag secretaris over 2019 (.pdf)
– HV Leiden, Stukken Jaarrekening 2019 (.zip)
– Bestuursverkiezing: aftredend is de secretaris Ada van Arnhem. Het bestuur draagt Konstanze Mulstegen voor als nieuwe secretaris.
– De ambities van het bestuur voor 2020.

Om alvast in de agenda te noteren:

– 7 maart 2020 Workshop: Filosofie in een dag
– 8/15/22 april en 6 mei: Cursus De mens en de Kunst van het leven
– 1 mei 2020: Lezing Goed/Fout in de kunst
– 20 juni 2020: Wereldhumanisme-dag: thema 75 jaar vrede
– Najaar 2020: Vervolg van cursus Kopstukken van het Humanisme

Homo Universalis - Lezing door Klaas van Egmond

In zijn boek Homo Universalis schetst Klaas van Egmond een moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance.

Klaas van Egmond is sinds zijn afstuderen in Wageningen werkzaam in het milieuonderzoek, aanvankelijk als directeur Milieu van het RIVM. Vanaf 2004 was hij de eerste directeur van het huidige Planbureau voor de Leefomgeving. In 2008 werd hij voltijds hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht.

Zorgwekkende ontwikkelingen: klimaatverandering, migratiestromen, populisme, fragmentatie van de nationale, Europese en mondiale politiek, handelsconflicten en een wankel financieel bestel. Deze problemen zijn terug te voeren op de overwaardering van materialistische en individualistische waarden, waardoor de mens een karikatuur van zichzelf geworden is. De menselijke maat is verloren gegaan.

Klaas van Egmond geeft in zijn lezing aan hoe hij de toekomst van onze planeet ziet. Hij schetst nieuwe perspectieven die hoop bieden voor de toekomst.

Het bestuur HV Leiden & omstreken
Cokky Roel, voorzitter
Ada van Arnhem, secretaris
Rino Zandee, penningmeester