Dinsdag 26 februari houden we onze jaarlijkse ledenvergadering.
Hierbij de agenda:
1. Opening en vaststellen van de agenda.
2. Ingekomen berichten en mededelingen.
3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 21 februari 2018.
4. Verslag over het jaar 2018 van onze secretaris.
5. Financieel verslag over het boekjaar 2018 van onze penningmeester
6. Verslag van de kascommissie
7. Kiezen nieuw lid van de kascommissie
8. Voorstel om Elly Seinstra te kiezen als nieuw lid van het bestuur.
9. Bestuursaangelegenheden.
10. De plannen voor 2019
12. Rondvraag en sluiting.
In aansluiting op punt 8 willen wij graag andere leden oproepen om het bestuur te komen versterken, mee te denken en te helpen bij de organisatie van activiteiten. In het bijzonder zouden wij de inbreng van wat jongere leden waarderen om zo een fris geluid te horen en de continuïteit van ons bestuur te garanderen. Indien u voor de vergadering belangstelling hebt om
Het verslag van de vorige ledenvergadering en/of
Het jaarverslag 2018 en/of
Het financieel jaarverslag
te ontvangen kunt u dit na 15 januari opvragen bij het secretariaat, Francine van Vuure
E-mail: hvsoestbaarn@ziggo.nl of telefonisch op nummer 5417168, het financieel overzicht zal echter pas na 17 februari 2019 beschikbaar zijn.
Wij hopen u op de vergadering te ontmoeten.
Regio: Noord-West
Categorie: Afdelingsledenvergadering
Afdeling: Soest-Baarn

Locatie

De Leuning

Baarn