De agenda voor de Jaarvergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag jaarvergadering 27 maart 2018
 4. Activiteitenverslag 2018

Mondeling:

 • terugblik activiteiten 2018
 • voornemens voor 2019
 • uit de diverse activiteitengroepen
 1. Financieel jaarverslag 2018 (beschikbaar)
 • verslag van de penningmeester
 • verslag van de kascommissie
 • jaarcijfers Stichting huisvesting HV Groningen
 1. Benoeming bestuursleden
 • Voorstel herbenoemen :
 • Marijke van de Hel – voorzitter
 • Ieke Verveld – secretaris
 • Willem Waard – penningmeester
 • Lenie Kootstra – lid
 • Martijn van Loon – lid
 1. Verslag bestuur Stichting Huisvesting Humanistisch Verbond Groningen
 2. Wat verder ter tafel komt

 

Het inhoudelijk gedeelte wordt verzorgd door Amnesty International.

Ons thema voor 2019 is: “medemenselijkheid en mensenrechten”.

Een bijdrage van Amnesty International past hier goed bij.

 

Na afloop is er nog gelegenheid om na te praten.

 

N.B.

De relevante jaarstukken worden uiterlijk twee weken voor de vergadering, per e-mail aan de leden toegestuurd. Ter vergadering zijn ook een aantal papieren exemplaren aanwezig.