Inleiding

Op de laatste ledenvergadering, eind november 2019, is een voorstel ingebracht om vanuit de  leden te komen met voorstellen voor de invulling van het volgende meerjarenbeleidsplan van het HV.

De doelstelling was om op de Actieve-Ledendag/voorzittersoverleg te komen met een overzicht van alle verzamelde ideeën, waaruit en aantal onderwerpen gekozen zouden worden om verder uit te werken. Door de corona crisis is het proces vertraagd. De planning is aangepast. Het verzamelen van ideeën/voorstellen doen we nu tot eind oktober zodat ze op de dag van de ALV deze kunnen presenteren, waarna enkele verder uitgewerkt zullen worden.

In deze notitie geven we een globaal overzicht en hebben we een verzoek.

Op het voorzittersoverleg is er ruimte voor vragen en opmerkingen en willen we graag

met jullie in gesprek.

Doelstelling

De aanvankelijke doelstelling is om te komen tot een blauwdruk voor de invulling van het langeretermijn-beleid van het HV. Daarmee wordt een basis gelegd om te komen tot een eigen invulling van het humanisme, dat de bestaande leden en achterban, maar zeker ook nieuwe (jongeren) onder hen aanspreekt. De resultaten van deze reflectie worden vertaald naar een actuele profilering van het humanisme in Nederland. Wat zijn de kernwaarden en welke maatschappelijke rol zien we voor het HV en op welke wijze kan die ingevuld worden?

Het zwaartepunt van de werkgroep ligt in deze fase op het ophalen van ideeën van de leden en de potentiële leden De ambite daarbij is een breed gedragen samenvatting van de ideeën, wensen en verwachtingen van leden, humanistische professionals en belangrijke stakeholders van het HV in Nederland vast te stellen. We delen immers zorgen over de richting van de samenleving en de moderne levenskwaliteit Die blauwdruk levert daarbij verschillende handvatten, die verder uitgewerkt kunnen worden binnen het HV, onder andere in het Meerjarenbeleidsplan 2022-2026.

Aanpak

Het hoofdbestuur heeft het initiatief tijdens de ALV omarmd. En vervolgens is er een werkgroep in opdracht van het hoofdbestuur gevormd die het initiatief verder is gaan uitwerken.

De trekker van de werkgroep is John Geurts. Ook 2 leden van het hoofdbestuur maken deel uit van de groep . Inmiddels bestaat de groep uit negen personen, te weten John Geurts, Marco Oostdijk, Tessa van Wijnen, Caroline Suransky, Eva de Goeij, Lara van Osch, Bart Mijland en Marc Torkler, Steven de Grauw. Er heeft een sessie plaatsgevonden in Rotterdam waarbij ruim 20 HV-ers een eerste aanzet hebben kunnen leveren voor de longlist van thema’s die het HV in het komend strategisch meerjarenplan zou kunnen opnemen. Daarnaast hebben we ook via de mail veel bijdragen gehad van afdelingen, leden en medewerkers van het Landelijk Bureau.

Criteria voor voorstellen; handelingsperspectief

 Een belangrijk kader voor de verdieping en uitwerking van de thema’s is de specifieke rol voor het HV en het handelingsperspectief. De volgende vragen helpen om een afweging te maken welke thema’s in aanmerking komen voor een verdere verdieping en vormen een format waarin de input verwerkt kan worden zonder afbreuk aan de oorspronkelijke content te doen:

 

·         Waarom is dit thema voor het HV relevant? Wat is een eigentijds en actueel humanisme?

·         Biedt het voor het HV een ‘onderscheidende, toegevoegde waarde’ als levensbeschouwelijke beweging?

·         Is het te behandelen als een gespreksthema voor programma’s van afdelingen, is het een thema dat inzet van middelen en mensen van het Landelijk Bureau vraagt, of wellicht dat (nog verdergaand) om publieke en publicitaire acties vraagt?

·         Is het thema wervend voor het profiel van het HV onder nieuwe doelgroepen, met name jongeren of mensen met een andere achtergrond dan de traditionele “witte ouderen”?

·         Moeten we dit als HV alleen doen of samen met partners? Met wie dan?

Afsluiting

We zijn gestart met het verzamelen van ideeën en voorstellen vanuit de leden van het HV. Dit willen we de komende periode verder uitwerken. Dit door in gesprek te gaan met leden in de verschillende afdelingen en vertegenwoordigers van organisaties die enig raakvlak hebben met het humanisme.