Agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Verslag ALV 19 oktober 2021
4. Jaarverslagen 2021
a. Algemeen inhoudelijk jaarverslag
b. Financieel jaarverslag van 2020, exploitatierekening en balans (ter vergadering beschikbaar en vooraf opvraagbaar bij de secretaris)
c. Verslag kascontrolecommissie
5. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
6. Begroting 2022
7. Rondvraag
8. Sluiting

Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden van het Humanistisch Verbond. De stukken zijn per e-mail verstuurd. Aansluitend spreekt Mardjan Seighali over haar ervaringen in Iran en Nederland met betrekking tot vrijheid en humanisme.

Inloop vanaf 19:15 uur