Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen van het verslag van de vorige ledenvergadering, het huishoudelijk reglement, het jaarverslag en het werkplan. Een deel van deze vergaderstukken worden als bijlage meegezonden met deze uitnodiging/agenda. De overige stukken ontvangt u tijdens de vergadering.
3. Vaststellen van de begroting en het financieel verslag.
4. Verslag van de kascontrolecommissie.
5. Benoemen van de nieuwe kascontrolecommissie.
6. Bestuursverkiezing: Jan ten Dolle en Annemieke Klein Hesselink zijn aftredend en herkiesbaar als respectievelijk algemeen lid en penningmeester.

Mochten er andere kandidaten zijn voor deze bestuursfuncties, dan horen we dat uiteraard graag. Een eenvoudig mailtje op ons mailadres [email protected] is voldoende om e.e.a. in gang te zetten.

Pauze

7. Verslag van de filmavonden.
8. Aankondiging van de workshop De Dialoog, d.d. zaterdag 15 juni a.s.
9. Aankondiging van de introductiecursus Humanisme, najaar 2019.
10. Welkomstprotocol
11. Contacten met Humanistische zusterorganisaties
12. Rondvraag
13. Sluiting van het formele gedeelte van de ledenvergadering.

Presentatie van Wim Nijhof over de geschiedenis van HV-afdeling Winterswijk e.o.