Nieuwsbrief december 2020

Beste leden,

Inleiding

Voor het eerst sinds lange tijd wenden we ons per Nieuwsbrief tot u, onze leden. Naast een moeilijk jaar dankzij de corona-pandemie, kampte het bestuur met de nodige problemen in de personele sfeer. Daarover straks meer. 
Niemand heeft kunnen denken dat 2020 eruit zou zien zoals het eruit heeft gezien. Wij spreken de hoop uit dat u straks 2020 in goede gezondheid kunt afsluiten. 
Wij hebben besloten onze activiteiten voor de afdeling van het Humanistisch Verbond nieuw leven in te blazen, in de hoop dat straks de beperkingen achter ons liggen. Dit betekent dat we op dit moment het nodige voorbehoud moeten maken, maar laten we maar een paar stippen op de horizon zetten.
Als we terugkijken op de afgelopen jaren zijn we blij met onze geslaagde activiteiten zoals cursussen, lezingen en interessante excursies. Mede dankzij minstens zes actieve leden die met originele ideeën kwamen en vaak ook een (groot) deel van de organisatie van de activiteit voor hun rekening namen. Daarnaast draaide het bestuur mee bij gezamenlijke activiteiten in de regio, zoals de organisatie van de Wereldhumanismedag. We noemen de activiteiten geslaagd omdat ze veel leden trokken, ook gezichten die we eerder niet zagen. En omdat de meeste activiteiten meer mensen trokken dan we plaats konden bieden. Dit hebben we uitgelegd als een behoefte aan waar we voor staan als Humanistisch Verbond.

Bestuursperikelen
In 2020 nam Ada van Arnhem, na tien jaar bestuurslid te zijn geweest, afscheid van het afdelingsbestuur. Zij werd opgevolgd door Konstanze Mulstegen. Vanwege nare omstandigheden heeft Konstanze haar aanbod om deel uit te maken van het bestuur niet kunnen waarmaken. Het bestuur is blij dat Ada – op interimbasis – bereid bleek het bestuur uit de brand te helpen en het werk weer op zich nam.
Dit brengt ons bij het dilemma waar we voor staan: er is veel behoefte aan onze activiteiten, maar het is praktisch ondoenlijk om dat met slechts drie bestuursleden te doen. Het was ons geluk dat er leden wilden bijspringen, maar onze afdeling verdient een basis die meer solide is. Als de afdeling op een gezonde manier wil voortbestaan, zou een bestuur van vijf mensen nodig zijn.
We komen in onze gelederen steeds mensen tegen die beschikken over kennis, creativiteit, ervaringen enzovoort, die allemaal zouden passen bij een functie in het bestuur. Wij kunnen ons niet voorstellen dat er binnen onze bijna vierhonderd leden niet vijf mensen bereid zijn zich te willen inzetten voor het bestuur.

Stel dat lezers van deze Nieuwsbrief denken dat het wat voor ze zou kunnen zijn, wat krijg je er dan voor terug? Vanuit onze ervaring kunnen wij hierop antwoorden dat humanisten door de bank genomen leuke, interessante mensen zijn en beschikken over een brede belangstelling. Verder maak je als bestuurslid natuurlijk erg veel leuke activiteiten mee. Bij al het bestuurswerk is er steun vanuit het Landelijk Bureau te Amsterdam. Tot slot staat het ook nog heel goed op het CV, dit zal vooral onze jongere leden aanspreken.

Als deze oproep niet leidt tot nieuwe bestuursleden, moeten we concluderen dat onze afdeling geen bestaansrecht meer heeft. Het is ons bekend dat niemand ‘achter de geraniums’ zit. Mochten we uw belangstelling gewekt hebben: reageer dan alstublieft. Er zijn dus vijf bestuursfuncties: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden voor de activiteiten van de afdeling. Voor een beschrijving van de functies verwijzen we graag naar onze website.

Van het huidige bestuur zijn Rino Zandee (penningmeester) en Cokky Roel (voorzitter) beide bereid desgewenst het nieuwe bestuur nog enige tijd ter zijde te staan c.q. in te werken. Na het kenbaar maken van de belangstelling zal met een ieder een gesprek gevoerd worden over verwachtingen, passende bestuursfuncties en wat verder gebruikelijk is als voorbereiding bij de werving van nieuwe bestuursleden. Het bestuur hoopt van harte op de eerstvolgende ALV (we hopen op februari 2021) de nieuwe bestuursleden voor benoeming voor te dragen.

Plannen 2021
Om te beginnen hebben we – in de hoop dat het straks allemaal weer normaal is – op dinsdag 2 februari 2021 een ALV gepland, met nieuwjaarsborrel, lopend (vegetarisch) buffet en een lezing van onze voormalige voorzitter: Boris van der Ham. We hebben voor deze datum een optie genomen op de grote zaal van De Nieuwe Energie. Op dit moment is nog niet bekend of het kan doorgaan en met hoeveel aanwezigen, maar opgeven als belangstellende kan al wel. We leggen daarvoor een lijst aan. Alleen bijwonen ALV (om 18.30 uur) is mogelijk en uiteraard gratis, net als de borrel en eten: inloop van 17.30 uur. Wie de lezing van Boris van der Ham bijwoont, betaalt € 15,00 en krijgt daarvoor ook zijn boek De Vrije Moraal cadeau, waarover de lezing zal gaan. Hij beschrijft in dit boek hoe Nederland worstelt met dilemma’s rond keuzevrijheid, verslaving, misbruik en criminaliteit. Hij houdt een vurig pleidooi tegen onverschilligheid.
Opgeven voor de lezing kan door middel van het storten van € 15,00 op ons rekeningnummer. Het bankrekeningnummer van de afdeling Leiden is:
NL96 TRIO 0198 3765 02 t.n.v. Humanistisch Verbond Afdeling Leiden o.v.v. ALV2021.
Maar nogmaals: als u naar ALV wilt komen en wilt mee-eten: graag een antwoord op deze uitnodiging. Samenvattend:
17.30 – 18.30 uur: inloop met nieuwjaarsborrel en (vegetarisch) buffet
18.30 – 19.30 uur: ALV
(stukken tbv deze algemene ledenvergadering vindt u t.z.t. terug op de site)
Vanaf 20.00 uur: lezing van Boris van der Ham,
inclusief voor alle deelnemers zijn boek De Vrije Moraal.

In het voorjaar zorgen we weer voor een interessante cursus. We zijn nog in onderhandeling met de docent over de data.
Op 30 april 2021 komt Anne Marie Boorsma terug voor haar lezing over Goud/Fout in de kunst. Deze lezing stond oorspronkelijk gepland voor 5 mei jl. We beginnen met een nieuwe lijst van deelnemers. Omdat we nog niet weten hoeveel mensen we een plaats kunnen bieden, zullen we in een wat later stadium de uitnodiging toesturen.
Verder is een lezing van Hans Scheper, voorman van de Humanistisch Geestelijk Verzorgers bij Justitie, vanwege ziekte niet doorgegaan. We gaan hem nogmaals uitnodigen.
Ook staat een bezoek aan het Vrijmetselaarsmuseum op het programma en hopen we in het najaar ons eigen ‘filmfestival’ weer te kunnen houden in het Cultureel Centrum van Voorschoten. De data gaan we natuurlijk tijdig bekend maken.

Een grote hoeveelheid informatie, maar daar heeft u recht op. Voor de komende donkere tijd: veel licht en goedheid toegewenst. En overweeg alstublieft serieus of een functie in het bestuur een goed idee voor u is.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur:
Cokky Roel, voorzitter

Meer lezen over Humanistisch Verbond Leiden?

Bekijk de hoofdpagina en agenda van Humanistisch Verbond Leiden