SJEWB 2023-2027

Het Humanistisch Verbond Drenthe is een afdeling van het Humanistisch Verbond, dat met 30 afdelingen een landelijke dekking heeft. Onze afdeling werkt onder dezelfde statutaire doelstelling als de landelijke vereniging.
Inhoudelijk is voor onze afdeling het landelijk HV-beleidsplan “Een nieuw perspectief; meerjarenbeleidsplan 2022-2026” een inspiratiebron (zie bijlage 1).
In 2021 zijn, net als voorafgaand aan het vorige beleidsplan, de leden van HV-Drenthe via een enquête naar hun meningen en wensen gevraagd. Met die uitkomsten is rekening gehouden in dit beleidsplan. Dit is een aanpak, die nu en in de toekomst van waarde is.
Een evaluatie van het beleidsplan HV-Assen e.o. 2019-2023” maakt eveneens deel uit van de input voor voorliggend beleidsplan. (Zie bijlage 2).

Wie zijn we Wat willen we zijn?

De kernwaarden van het Humanistisch Verbond zijn: vrijdenkend, verbindend, verantwoordelijk, empathisch en open.
Het Humanistisch Verbond is een levensbeschouwelijke zingevingsbeweging die zich inzet voor een rechtvaardigere samenleving. Door de invulling van persoonlijke zingeving te faciliteren, worden mensen gestimuleerd om bij te dragen aan maatschappelijke veranderingen.
Hiermee onderscheidt het Humanistisch Verbond zich van de organisaties die zich louter op persoonlijke zingeving richten (zoals mindfulness en meditatie) en van de organisaties die zich alleen richten op collectieve actie (zoals Greenpeace en Milieudefensie). Het maakt een connectie tussen het individuele en het collectieve, waardoor individuele vrijheid, oordeel en mening worden gerespecteerd en verantwoordelijkheid wordt genomen voor de zorg voor onze medemensen en de wereld/aarde.

Het Humanistisch Verbond Drenthe ontwikkelt activiteiten met en voor leden en niet-leden met een humanistische levenshouding, die ontmoeting, verbinding, persoonlijke – en maatschappelijke zingeving bieden. We beleven humanisme met hoofd en hart.
Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de leden. Het zou mooi zijn als uitkomsten van dialoog en gesprek een vervolg kunnen krijgen in maatschappelijk handelen, al dan niet gedragen door de vereniging. Het bestuur zal dit zo veel mogelijk initiëren en/of faciliteren.

Waar moeten we rekening mee houden?

De gevolgen van de pandemie op ons programma en mede daardoor ook in de ledenbinding, laten zich nog steeds gelden: minder leden bij de activiteiten.
We hopen dat er komende periode minder beletsel zal bestaan om actief betrokkenheid bij de vereniging en bij elkaar te tonen. Tenslotte kan de wereld wel wat meer humanisme gebruiken. Met elkaar kunnen we ons steentje daaraan trachten bij te dragen.
Per januari 2022 heeft de afdeling Emmen zich aangesloten bij de afdeling Assen e.o., zodat we nu HV Drenthe zijn.
Onze afdeling bestrijkt een groot geografisch gebied. Dat maakt het moeilijk om in fysieke bijeenkomsten een groot aantal mensen te bereiken. De meeste activiteiten van het HV-Drenthe zijn tot nu toe georganiseerd in Assen en de meeste leden die deze activiteiten bezoeken, wonen in of nabij Assen. We willen in de komende beleidsperiode meer leden ontmoeten. En niet alleen uit en in Assen.
Misschien is de werkgroepvorm, die decentraler en kleiner is dan de algemeen door het bestuur georganiseerde activiteiten een vorm die leden aanspreekt. Het vormen van werkgroepen in welke vorm dan ook, op welke plek dan ook in onze provincie zou kunnen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Dat geeft meer vitaliteit aan onze vereniging. Daarbij is een binding met de afdeling, anders dan louter administratief, het streven.
Ook zullen wij de komende beleidsperiode inzetten op 1 of 2 bijeenkomsten per jaar met een extra aantrekkelijk programma, dat zeker een langere reis waard is.
Het Landelijk Beleidsplan richt zich op vier humanistische thema’s: geestelijke weerbaarheid, polarisatie en verbinding, vrijheid en zelfbeschikking, en ecohumanisme. Het HV-Drenthe zal daar de komende jaren ook aandacht aan besteden. Daarnaast houden we rekening met wat in Drenthe en onder onze leden leeft. Het aandragen van thema’s door leden vergroot veerkracht, levendigheid en draagvlak binnen onze vereniging.

nieuw-beleidsvoornemen 1:
In 2026 bereiken we bij bijeenkomsten of in werkgroepen per 2 jaar 120 verschillende leden (= 20% van de leden). Het aantal niet-leden, sympathisanten, dat op een of andere manier met het HV-Drenthe in aanraking komt, zou 24 (20% van de leden, die soms of regelmatig activiteiten bezoeken) moeten kunnen zijn.

Misschien is de werkgroepvorm, die decentraler en kleiner is dan de algemeen door het bestuur georganiseerde activiteiten een vorm die leden aanspreekt. Het vormen van werkgroepen in welke vorm dan ook, op welke plek dan ook in onze provincie zou kunnen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Dat geeft meer vitaliteit aan onze vereniging. Daarbij is een binding met de afdeling, anders dan louter administratief, het streven.
Ook zullen wij de komende beleidsperiode inzetten op 1 of 2 bijeenkomsten per jaar met een extra aantrekkelijk programma, dat zeker een langere reis waard is.

nieuw-beleidsvoornemen 2:
In 2023 zullen we op verschillende plaatsen in de provincie gaan inventariseren waar (decentraal) behoefte aan is. We zullen de mogelijkheden, ook in financieel opzicht, en de binding met de vereniging onderzoeken en uitkomsten uiterlijk op de ALV in 2024 aan de leden(vergadering) voorleggen.

Het Landelijk Beleidsplan richt zich op vier humanistische thema’s: geestelijke weerbaarheid, polarisatie en verbinding, vrijheid en zelfbeschikking, en ecohumanisme. Het HV-Drenthe zal daar de komende jaren ook aandacht aan besteden. Daarnaast houden we rekening met wat in Drenthe en onder onze leden leeft. Het aandragen van thema’s door leden vergroot veerkracht, levendigheid en draagvlak binnen onze vereniging.

Het bestuur ondervindt problemen met het opvullen van vrijgevallen bestuursfuncties. Dat heeft invloed op de mogelijkheden en ambities in dit beleidsplan. Het vormen van een voltallig bestuur met een duidelijke, toegankelijke, empathische en inspirerende bestuurscultuur, waarbij vacatures tijdig kunnen worden ingevuld, heeft hoge prioriteit.

nieuw-beleidsvoornemen 3:
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) is het penningmeesterschap structureel ingevuld en op de ALV 2024 is het bestuur voltallig

 

Wat gaan we doen?

❖ 4 keer per jaar een activiteit, te organiseren door het bestuur.
❖ De activiteiten van de Activiteitencommissie:
o Humanistisch café, 1 maal per maand
o Acht keer per jaar een wandeling
o Eten met gespreksstof, een maal per zes weken
o Seizoensopening in september
❖ Faciliteren en ondersteunen van werkgroepen en leden die activiteiten (mee) willen organiseren.
❖ In samenwerking met het landelijk HV minimaal 1 keer per jaar een cursus aanbieden.
❖ Contact met leden via Nieuwsbrief, Schakel, mail, website en sociale media.
❖ Nieuwe leden krijgen een welkomsbrief. We verwelkomen ze persoonlijk op een speciale bijeenkomst, waar ze kunnen kennismaken met onze vereniging en ze alle gewenste informatie kunnen verkrijgen. De locatiekeuze wordt bepaald door de woonplaats van het merendeel van de nieuwe leden.
❖ Het bevorderen van de bekendheid van HV-Drenthe.
Onze activiteiten zijn altijd voor iedereen toegankelijk.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur hiervan afwijken.

Hoe gaan we het doen?

Communicatie

Maandelijks ontvangen leden die dat willen een digitale Nieuwsbrief. Daarin staan aankondigingen van Drentse – en landelijke activiteiten en ander afdelingsnieuws. Natuurlijk is er ruimte voor bijdragen van leden. De Nieuwsbrief wordt goed gelezen. Het softwareprogramma vraagt specifieke kennis en vaardigheden. We beseffen onze kwetsbaarheid in deze.
Vier keer per jaar komt ons afdelingsblad De Schakel uit. Behalve de aankondiging van toekomstige activiteiten geeft het blad ruimte aan allerlei soorten artikelen door leden. Een bestuurslid is aangewezen als contactpersoon voor De Schakel en tevens eindredacteur voor de kopij uit Drenthe. Het blad wordt op de website geplaatst, maar leden die dat wensen krijgen een exemplaar toegestuurd, digitaal of per post.
nieuw-beleidsvoornemen 3:
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) is het penningmeesterschap structureel ingevuld en op de ALV 2024 is het bestuur voltallig

De Schakel is een coproductie van het HV Friesland, HV Groningen en HV Drenthe. Het blad wordt door de leden zeer gewaardeerd. Voor de opmaak zijn we afhankelijk van de specifieke deskundigheid van een vrijwilliger van HV Friesland. We zijn er blij mee, en zijn ons bewust dat die niet gemakkelijk te vervangen is. De uitvoering van De Schakel kent een hoge kwaliteit, waardoor het duur is. Vooralsnog ondersteunt het landelijk bureau ons door bij te dragen in de kosten. De financiële risico’s hebben onze aandacht.

nieuw-beleidsvoornemen 4:
Met HV Groningen en HV Friesland onderzoeken of het een optie is om drie maal per jaar een editie van De Schakel uit te brengen, of het aantal pagina’s te beperken. Voor HV Drenthe is dat meer in verhouding met de rest van de exploitatie. Tevens de consequenties voor de andere afdelingen wegen, als HV Drenthe de enige is die hiervoor kiest. In 2024 volgt een definitieve beslissing.

Eén bestuurslid onderhoudt de website. Daarop wordt activiteitenkalender bijgehouden, De Schakel geplaatst en soms teruggeblikt op voorbije activiteiten. We realiseren ons dat webbeheerders niet voor het oprapen liggen, binnen het HV Drenthe.

De sociale media zijn tot nu toe niet erg intensief onderhouden. De communicatie van jongeren gaat vooral digitaal. Via dit kanaal kunnen we hen misschien meer bij het humanistische gedachtegoed betrekken. Het ontbreekt het HV Drenthe aan kennis en kunde om een adequaat mediabeleid te ontwikkelen en uit te voeren.

nieuw-beleidsvoornemen 5:
In deze beleidsperiode zoeken we ondersteuning om sociaal-mediabeleid beter vorm te geven.

Vrijwilligers

Vrijwilligersbeleid.
Het enthousiasme, de inventiviteit en de capaciteiten van de leden van het Humanistisch Verbond Drenthe vormen een groot immaterieel kapitaal. We willen proberen dat beter te ontsluiten. We denken aan het stimuleren en faciliteren van decentrale werkgroepen.
Natuurlijk is iedereen welkom bij te dragen aan het organiseren van activiteiten. Het zou mooi zijn als leden een activiteit een nader vervolg geven.

nieuw-beleidsvoornemen 6:
In 2023 wordt een vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Onderzocht zal worden hoe we ledenbetrokkenheid kunnen vergroten, welke vorm van betrokkenheid onze leden wensen en hoe we daar als afdeling in kunnen voorzien.
We zullen leden bij de ontwikkeling betrekken. De eindversie zal ter goedkeuring aan de afdeling worden voorgelegd.
In de loop van deze beleidsperiode wordt het beleid uitgerold. We verwachten een positief effect op nieuw-beleidsvoornemen 1.

De activiteitencommissie.
De Activiteitencommissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en organiseert activiteiten waarbij ontmoeting en gesprek centraal staan: het HV-café, wandelen, eten met gespreksstof en de seizoensopening. Zij bestaat uit twee leden. Een bestuurslid onderhoudt gedurende het jaar de contacten met de Activiteitencommissie.

De klankbordgroep.
Bij leden leeft soms de wens om een praatje of gezellig bezoekje, of hulp bij een boodschapje. Voor deze activiteiten kunnen mensen zich wenden tot Humanitas.
Leden van onze afdeling kunnen behoefte hebben aan een zingevend, richtinggevend gesprek, zonder dat daar direct hulpverlening bij aan te pas komt. Vrijwilligers uit onze vereniging, met relevante ervaring, kunnen die leden bezoeken. Mensen met genoemde behoefte kunnen zich melden bij de klankbordgroep, evenals vrijwilligers die voldoende zijn toegerust. Die laatsten zullen ook op de website en in De Schakel worden vermeld. De secretaris houdt contact met de klankbordgroep.

nieuw-beleidsvoornemen 7:
Deze beleidsperiode zal i.s.m. de klankbordgroep de uitwerking van dit initiatief worden vormgegeven. Tussentijds zal regelmatig worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Samenwerking

Samenwerking met leden van de Humanistische familie is altijd een optie. (Zie bijlage 3) Voor HV Drenthe is Humanitas de meest voor de hand liggende partner. De gezamenlijke viering van het 75-jarig bestaan van de beide verenigingen was een geslaagd evenement.
We willen bijdragen aan een maatschappij die uitgaat van vrijheid en respect voor iedereen, in een rechtvaardige samenleving die gelijkwaardigheid en inclusie belichaamt. We delen onze humanistische idealen en principes graag; met leden en niet-leden om gezamenlijk de wereld humanistischer te maken.
We staan open voor incidentele en structurele samenwerking met lokale organisaties die ook zingevingsactiviteiten organiseren.
Afwegingen hierbij zijn:
– het biedt over en weer inspiratie.
– het biedt meer mogelijkheden (met minder kwetsbaarheid) tot het organiseren van grotere activiteiten.
– het vergroot de zichtbaarheid van het Humanisme.
– bestuurlijke inzet in kwantitatieve en kwalitatieve zin.
– De mogelijkheden om de extra inzet te leveren.
Incidentele verzoeken om het HV te presenteren worden op dezelfde wijze benaderd.
Momenteel loopt er een proefsamenwerking met het filosofisch café De Verdieping.

nieuw-beleidsvoornemen 7:
Deze beleidsperiode zal i.s.m. de klankbordgroep de uitwerking van dit initiatief worden vormgegeven. Tussentijds zal regelmatig worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Aan het eind van 2022/begin 2023 zal dit worden geëvalueerd. Leden zullen worden geïnformeerd en geconsulteerd.
Het is voor een levensbeschouwelijke vereniging niet erg gemakkelijk om artikelen in de pers geplaatst te krijgen. Samenwerking kan daar een gunstige invloed op hebben.
We hebben een abonnement op de Van Plan-service van het Dagblad van het Noorden, waardoor aankondigingen van onze activiteiten in de krant worden gepubliceerd.

 

Bestuur

De ledenvergadering benoemt de bestuursleden op de jaarvergadering.
De bestuurssamenstelling kent bij voorkeur verschillende vaardigheden en competenties.
De taakverdeling binnen het bestuur wordt op de website, in De Schakel, en in het jaarverslag vermeld.
Jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering presenteert het bestuur het jaarverslag en een jaarprogramma voor het volgende jaar.
Om voeling te houden met de landelijke organisatie zal (een delegatie) van het bestuur de landelijke actieve-ledendagen en de algemene ledenvergadering bezoeken. Zo mogelijk wordt ook de HV actieve-ledenacademie bezocht.
Het landelijk HV-bureau is laagdrempelig bereikbaar. Zo kunnen ook gemakkelijk persoonlijke contacten worden onderhouden.
De afdelingsstructuur wordt door het landelijk HV- bureau komende beleidsperiode geëvalueerd. We zullen het volgen, zo nodig met onze afdeling bespreken en actief in de discussie participeren.

Financiën

Het HV Drenthe presenteert op de algemene ledenvergadering jaarlijks een financieel verslag en een begroting. De afdelingen maken deel uit van de rekening en begroting van de landelijke vereniging. De bankrekening is gekoppeld aan de centrale boekhouding van het landelijk bureau. De controle daarvan vindt door een accountant plaats. Het is daardoor voor een afdeling niet meer verplicht om een kascommissie in te stellen. Om die reden is besloten geen nieuwe lokale kascommissie meer te benoemen.
De (gedeeltelijke) contributieafdracht van het landelijk bureau is onze grootste inkomstenbron. Landelijk bestaat er een activiteitenfonds, waarop we een beroep kunnen doen als de contributieafdracht te kort schiet. Onze jaarlijkse begroting is sluitend, rekening houdend met de bijdrage uit het activiteitenfonds.
Eventuele reserves worden niet hoger aangehouden dan de landelijke norm (1,5 keer de exploitatie) Tegoeden komen de leden via activiteiten ten goede.
Op dit moment kent het Humanistisch Verbond een groeiend ledenaantal, waardoor onze inkomsten niet direct onder druk staan.

resultaat Enquete 2022 onder de leden van het HV-Drenthe versie november 2022

resultaten van de enquête die onder de leden van het HV Drenthe is gehouden in april 2022

evaluatie beleidsplan 19-23 versie november 2022

HVD evaluatie beleidsplan 2019-2023

Bijlage 2

samenwerking met andere organisaties HVD

samen je eigen weg bepalen 2023-2027

meerjarenplan HVD