Samen je eigen weg bepalen: Beleidsplan Humanistisch Verbond Assen e.o. 2019-2023

1. Inleiding

Het Humanistisch Verbond Assen e.o. is een afdeling van het Humanistisch Verbond dat een landelijke dekking heeft. Onze afdeling werkt onder dezelfde statutaire doelstelling als de landelijke vereniging.

Dit beleidsplan is een vervolg op het voorgaande dat de titel droeg: “Een vitaal, inspirerend en modern humanisme”. Dit beleidsplan “Samen je eigen weg bepalen” loopt van 2019 tot 2023 en kan hierdoor goed het landelijk HV-beleidsplan “Vrij en Menswaardig” – dat betrekking heeft op de periode 2017 tot 2021 – volgen.

Vier jaar is een lange periode om vooruit te kijken; we benoemen de doelen waar we aan willen werken. Jaarlijks zullen we op de algemene ledenvergadering instemming vragen op het jaarprogramma.

In 2018 zijn de leden via een enquête gevraagd naar hun mening, ervaringen en wensen t.a.v. het gevoerde en toekomstige beleid van onze afdeling. In dit plan is rekening gehouden met de uitkomsten.

Nieuw-beleidsvoornemen 1:

Voorafgaand aan het beleidsplan voor 2023 is het de intentie om opnieuw te inventariseren wat de leden vinden en willen.

 

2. Doelstelling

Het Humanistisch Verbond Assen e.o. is een platform voor ontmoeting van leden en niet-leden die zich herkennen in de humanistische levenshouding en biedt verdieping en discussie rond onderwerpen gerelateerd aan het humanistische gedachtegoed.

HV afdeling Assen e.o. stemt de ambities natuurlijk af op de mogelijkheden van onze vereniging.

3. Dat doen we door

 • Leden die zelf een activiteit organiseren – eenmalig of structureel – binnen de algemene doelstelling van Humanistisch Verbond afdeling Drenthe. Eventuele financiële consequenties moeten geaccordeerd worden door bestuur.
 • Acht keer per jaar een activiteit te organiseren door het bestuur (bijv. lezing, film, discussie, excursie, viering).. Uit de enquête is gebleken dat de meeste leden gericht zijn op de stad Assen.
 • De activiteiten van de activiteitencommissie:
  – Humanistisch Café, 1 maal per maand
  – Acht keer per jaar een wandeling
  – Eten met gespreksstof, een maal per zes weken.
 • Een keer per jaar een cursus aan te bieden
  vaak in samenwerking met het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond
 • Twee keer per jaar i.s.m. Metaforum een avond met een groot spreker te organiseren
 • Leden die zelf een activiteit organiseren – eenmalig of structureel – binnen de algemene doelstelling van Humanistisch Verbond afdeling Drenthe. Eventuele financiële consequenties moeten geaccordeerd worden door bestuur.
 • Communicatie met leden via Schakel,  website en mail.
 • Speciale aandacht voor nieuwe leden
 • Communicatie met niet-leden
  – via samenwerking met gelijkgestemde organisaties
  – via de pers

4. Organisatie

4.0 Leden maken de afdeling! We doen het samen, voor en door leden!

De leden van het Humanistisch Verbond afdeling Drenthe delen de affectie of interesse in het humanistische gedachtengoed. Die verbondenheid vult ieder op eigen wijze in.

We hebben een enthousiaste afdeling, waarvan een achtenswaardig aantal leden graag naar de activiteiten komt.

4.1 Leden hebben soms behoeften waar andere leden aan kunnen of willen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die hulp of bezoek willen of nodig hebben. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar via de website onder de tag  “leden voor leden”.

Nieuw-beleidsvoornemen 3: De mogelijkheid van ‘Leden voor Leden’ nemen we standaard op in elke De Schakel.

4.2 Het bestuur

De ledenvergadering benoemt de bestuursleden op de jaarvergadering.

In 2018 zijn er wisselingen geweest in de samenstelling; vanaf 1 januari 2019 is het bestuur met vijf leden weer op volle sterkte en er zijn veel goede vaardigheden en competenties vertegenwoordigd in het bestuur.

Het bestuur heeft de taken onderling verdeeld. De taakverdeling van de bestuursleden wordt in De Schakel en in het jaarverslag vermeld.

Jaarlijks, op de algemene ledenvergadering presenteert het bestuur een jaarverslag en een jaarprogramma. Het bestuur houdt voeling met het landelijk HV.

Nieuw-beleidsvoornemen 4: In 2019 doorlopen we de statuten en het huishoudelijk reglement opnieuw; eventuele wijzigingen worden voorgelegd aan de ALV van 2020.

Moderne maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op de keuzes van de thema’s in het jaarprogramma, maar suggesties van leden, via de enquête bijvoorbeeld, maar ook via individuele benadering van bestuursleden wegen ook mee. Uit de enquête 2018 onder onze leden kwamen de thema’s ‘vrijheid van denken’ en ‘waardig levenseinde’ als favoriet naar voren. Maar ook ‘mensenrechten’ en ‘aards en groen’ scoren hoog. ‘Inspiratie voor het leven’, wordt door opvallend veel leden ‘heel interessant’ gevonden. De thema’s uit het landelijk beleidsplan 2017-2021 zijn ‘vrijheid van denken’, ‘met zorg naar elkaar omzien’, ‘onderwijs’, ‘zelfbeschikking’, en inspiratie voor het leven’.

Om voeling te blijven houden met de landelijke organisatie, zal (een delegatie van) het bestuur de landelijke actieve-ledendag en de algemene ledenvergadering bezoeken.

4.3 De activiteitencommissie

De activiteitencommissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en organiseert activiteiten waarbij ontmoeting en gesprek centraal staan; het HV-café, wandelen en eten met gespreksstof.

Zij bestaat uit drie leden; nieuwe leden die mee willen werken zijn zeer welkom.

Nieuw-beleidsvoornemen 5: Bestuur en activiteitencommissie gaan minstens twee nieuwe leden zoeken die deel willen gaan nemen aan de activiteitencommissie.

Eénmaal per jaar komen bestuur en activiteitencommissie samen en bespreken wat goed gaat en wat beter kan. Een bestuurslid onderhoudt gedurende het jaar de contacten met de activiteitencommissie.

5. Communicatie

5.0 Communicatie is belangrijk voor leden. Er gaat veel communicatie via de mail en die wordt gelukkig goed gelezen. Wat betreft de zichtbaarheid van het Humanisme en het Humanistisch Verbond in Assen e.o. is nog wel winst te behalen.

5.1 Persoonlijke uitnodigingen voor activiteiten gaan per mail. Deze worden tweemaal verzonden.

5.2 Vier keer per jaar komt ons afdelingsblad De Schakel uit. Het is een coproductie van het HV Friesland, HV Groningen en HV Assen e.o. Het uitgeven van De Schakel wordt door vrijwilligers gedaan met zeer hoge inzet en specifieke vaardigheden. HV Friesland levert deze deskundigheid en we zijn daar zeer blij mee! We beseffen ook onze kwetsbaarheid in deze.

De Schakel is voor en door de leden en wordt op de website gepubliceerd. Leden die dat wensen krijgen bovendien een exemplaar toegestuurd.

Eén bestuurslid is aangewezen als contactpersoon voor De Schakel en tevens eindredacteur voor de kopij vanuit Assen e.o.

In De Schakel worden, net als op de website, de komende activiteiten aangekondigd.

5.3 Nieuwe leden worden door de secretaris persoonlijk benaderd.

We vinden het erg belangrijk dat nieuwe leden zich welkom voelen bij de vereniging. Het is goed om met hen bij de start van hun lidmaatschap dat contact meteen al te leggen. Elk nieuwe lid wordt door de secretaris gebeld voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Dat wordt hooglijk gewaardeerd, zo krijgen we regelmatig terug. Het is effectief, want op deze manier leren we het nieuwe lid direct een beetje kennen. Wij blijven hiermee doorgaan.

5.4. Website en Facebookpagina.

Het Humanistisch Verbond Assen e.o. heeft een webmaster, die de website onderhoudt.

Een website en een facebookpagina zijn de media van nu en we zijn dan ook blij dat één van onze leden die deze deskundigheid bezit, deze taak wil uitvoeren.

Het up to date houden van website en facebookpagina kost veel tijd en specifieke kennis en vaardigheden.

Tot nu toe maken leden van het Humanistisch Verbond Assen e.o. er niet veel gebruik van.

In contact met niet-leden en jongere(n) leden kan het een belangrijk instrument zijn.

Nieuw-beleidsvoornemen 6: Komende beleidsperiode bepalen we of we deze instrumenten gebruiken als communicatiemiddel voor de leden of juist om niet-leden te bereiken.

5.5 Contacten met niet-leden.

Als de humanistische idealen en principes in de praktijk worden gebracht, kunnen we daar trots op zijn. Wij zijn trots op elkaar als we verder bouwen aan een open en pluriforme samenleving, die mensen serieus neemt, gelijk behandelt, gelijke kansen geeft, waarin we voor elkaar zorgen en elkaar (zelf)respect gunnen. We kunnen deze waarden beschermen door ze trots te verspreiden. (vrij naar: beleidsplan 2017-2021 HV landelijk).

Communicatie met niet-leden is belangrijk voor Humanisten; onze activiteiten zijn – tenzij anders wordt besloten – openbaar.

5.6 Publiciteit.

Persberichten met aankondiging of verslagen van onze activiteiten maakt het humanisme zichtbaar en kan ons in contact brengen met belangstellende niet-leden.

6. Samenwerking

We gaan door met de structurele en incidentele samenwerking met lokale organisaties die ook zingevingactiviteiten organiseren.

Afwegingen hierbij zijn:
– Het biedt over en weer inspiratie.
– Het biedt meer mogelijkheden (met minder kwetsbaarheid) tot het organiseren van grotere activiteiten.
– Het vergroot de zichtbaarheid van het humanisme.
– Bestuurlijke inzet in kwantitatieve en kwalitatieve zin.

Incidentele of minder structurele samenwerking met andere zingevingorganisaties wordt per keer beoordeeld op genoemde criteria en de extra inzet die geleverd moet worden.

Incidentele verzoeken om het HV te presenteren worden op dezelfde wijze benaderd.

Bestaande samenwerkingsverbanden worden minimaal per beleidsperiode geëvalueerd. Nu betekent dat actief doorgaan met Metaforum. Bij het PLOA low profile aangesloten blijven.

7. Jonge(re) leden

De wens bestaat het ledenbestand te verjongen. We hebben een vergrijsd ledenbestand; weliswaar met heel betrokken leden, maar het is noodzakelijk jongere mensen te bereiken die in de toekomst de bijeenkomsten bezoeken en de werkzaamheden van bestuur en activiteitencommissie over kunnen nemen. Maar verjonging van het ledenbestand in Assen is moeilijk en niet gemakkelijk te realiseren.

Nieuw-beleidsvoornemen 8: We vragen advies aan de Jonge Humanisten Groningen om een ingang te vinden naar de Asser jongeren.

 

8. Financiën

Het HV Assen presenteert op de algemene ledenvergadering jaarlijks een begroting en een financieel verslag.

De budgettering van onze afdeling is zodanig dat de inkomsten van het landelijk HV volstaan. Onze afdeling is financieel gezond, maar een verouderd ledenbestand kan op termijn een terugloop van leden en ook inkomsten betekenen. Daarom investeren we in het bereiken van nieuwe leden. Eventuele reserves worden niet hoger aangehouden dan de landelijke norm. Tegoeden komen de leden via activiteiten ten goede.

Uit de landelijke ALV merken we dat de landelijke inkomsten onder druk staan; in de toekomst zou dat kunnen betekenen dat de afdelingsafdrachten lager kunnen worden. We blijven de begrotingskeuzes van het landelijk bureau dus kritisch volgen.

Oktober 2018

resultaat Enquete 2022 onder de leden van het HV-Drenthe versie november 2022

resultaten van de enquête die onder de leden van het HV Drenthe is gehouden in april 2022

evaluatie beleidsplan 19-23 versie november 2022

HVD evaluatie beleidsplan 2019-2023

Bijlage 2

samenwerking met andere organisaties HVD