Direct naar de inhoud
Word lid

Activiteiten algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten georganiseerd door de Vereniging Humanistisch Verbond, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende aan het Ambonplein 73 te 1094 PW Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 4047601. (hierna verder te noemen: het HV). Deze voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan deze activiteiten, dus zowel voor leden als niet-leden.

Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van het HV te Amsterdam.

ARTIKEL 2. DEFINITIES

 1. Activiteit(en): bijeenkomst in de ruimste zin van het woord georganiseerd door of namens het HV ten behoeve van haar leden en niet-leden.
 2. Bijdrage: de vergoeding die de deelnemer verschuldigd is voor het deelnemen aan de activiteit.
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich via de website van het HV heeft aangemeld voor een activiteit van het HV.
 4. Lid: het gewone lid van het HV.
 5. Overeenkomst: afspraak tot deelname aan een activiteit van het HV.

ARTIKEL 3. ACTIVITEITEN

 1. Voor activiteiten kan de deelnemer zich online aanmelden, via de website van het HV.
 2. Bij uitzondering kan de deelnemer zich wenden tot het landelijk bureau van het HV om de aanmelding te verzorgen. De deelnemer krijgt dan een instructie voor de wijze van betaling. Het HV kan niet garanderen dat aanmelding voor een activiteit via het landelijk bureau mogelijk is.
 3. Wijzigingen in het programma van activiteiten zijn voorbehouden, door aanmelding bij een activiteit aanvaardt de deelnemer dat wijzigingen kunnen voorkomen en dat geen restitutie of schadevergoeding wordt uitgekeerd indien de daadwerkelijke activiteiten afwijken van het vooraf gedeelde programma.
 4. Het HV is gerechtigd deelnemers te weigeren om deel te nemen aan de activiteiten indien zij geen geldig ticket of betalingsbewijs kunnen verstrekken, of indien de deelnemers onder invloed van alcohol of drugs verkeren en willen deelnemen aan een activiteit. In deze gevallen zal het HV geen restitutie van de bijdrage betalen.

ARTIKEL 4. BETALING

1. De deelnemer dient voorafgaand aan de deelname aan een activiteit de bijdrage te betalen aan het HV.

 1. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een automatisch verzoek tot betaling. Nadat het HV de betaling heeft ontvangen, ontvangt de deelnemer een ticket op naam met informatie over de activiteit.
 2. Betreft de activiteit een cursus dan dient het cursusbedrag uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te zijn betaald.
 3. De bijdrage van deelnemers aan activiteiten is de bijdrage die geldt op de dag van de aanmelding voor de activiteit. Tussentijdse wijzigingen van deze bijdrage worden vooraf door het HV bekend gemaakt aan de deelnemers. Indien de bijdrage tussentijds met meer dan 10% wordt verhoogd, heeft de deelnemer het recht om de activiteit kosteloos te ontbinden en de betaalde bijdrage volledig gerestitueerd te krijgen.
 4. Leden van het HV komen in sommige gevallen in aanmerking voor een korting op de bijdrage aan activiteiten.

ARTIKEL 5. ANNULERING DOOR HET HV

 1. Het HV houdt zich het recht voor om activiteiten op het laatste moment te annuleren, bijvoorbeeld vanwege te weinig aanmeldingen of anders. Bij annulering ontvangt de deelnemer bericht hierover via e-mail, dan wel telefonisch.
 2. Bij annulering van een activiteit door het HV worden de door de deelnemer betaalde bijdrage aan de deelnemer gerestitueerd. Het HV is niet aansprakelijk voor eventuele gemaakte reis- of verblijfskosten of andere schade ten gevolge van een geannuleerde activiteit.

ARTIKEL 6. ANNULERING DOOR DEELNEMER

 1. Een cursus, dus geen andere activiteit, kan door de deelnemer worden geannuleerd. Het HV hanteert hierbij de volgende terugbetalingsregeling:
  – Bij annulering tot 21 dagen vóór de cursus- of verdiepingsdag 100%
  – Bij annulering tot 14 dagen vóór de cursus- of verdiepingsdag 50%
  – Bij annulering korter dan 14 dagen van tevoren geen restitutie
  De deelnemer dient in een dergelijk geval voor zowel de annulering als de restitutie contact op te nemen met het landelijk bureau van het HV.
 2. De deelnemer die zich voor een activiteit heeft opgegeven en de bijdrage heeft betaald, maar om welke reden dan ook niet deelneemt aan de activiteit, ontvangt geen restitutie van de bijdrage.
 3. Een activiteit van een dag (i.e. verdiepingsdag) kan niet voor slechts een deel worden bijgewoond.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het HV spant zich in om de activiteiten naar beste inzicht en vermogen te organiseren.
 2. Het HV organiseert lezingen, discussies en cursussen waarin de mening van sprekers geuit kunnen worden. Deze meningen of standpunten zijn enkel toe te rekenen aan de individuele spreker en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van het HV.
 3. De aansprakelijkheid van het HV voor schade die de deelnemer lijdt ten gevolge van de activiteit is uitgesloten, behoudens gevallen waarbij het HV opzettelijk of bewust roekeloos schade heeft veroorzaakt.
 4. Het HV is voorts niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige overdracht van informatie met betrekking tot (de aanmelding voor) een activiteit.
 5. Voor zover het HV aansprakelijk zou zijn voor schade aan de zijde van de gevende partijverband houdende met of ten gevolge van een activiteit, verjaart de vordering van de gevende partij na verloop van één jaar na de datum waarop de schade toebrengende gebeurtenis zich heeft voortgedaan.

ARTIKEL 8. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. Het HV verwerkt aan haar verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door het HV verwerkt ten behoeve van de inschrijving van lidmaatschappen, verwerking van donaties en deelname aan activiteiten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De deelnemer heeft het recht zich te verzetten tegen verwerking van deze gegevens in het kader van marketingactiviteiten.
 4. De deelnemer heeft het recht te controleren of de door het HV geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn. Het HV heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

ARTIKEL 9. KLACHTENPROCEDURE

1. Het HV beschikt over een klachtenprocedure. De klager kan een klacht telefonisch, schriftelijk of per e-mail aanmelden. In geval van complexe klachten kan een medewerker van het HV aan de telefoon alsnog vragen de klacht op schrift te stellen om de afwikkeling van een klacht te bespoedigen.

ARTIKEL 1. SLOTBEPALINGEN

 1. De disclaimer en het privacystatement die het HV hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de rechtbank te Amsterdam bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
 3. Partijen verklaren voorts dat Nederlands recht van toepassing is.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via:

Humanistisch Verbond

Antwoordnummer 10938
1000 RA Amsterdam
020-521 90 00

[email protected]

Het Humanistisch Verbond behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden

Versie: december 2022