Euthanasie

In het regeerakkoord is afgesproken dat er nog meer onderzoek wordt gedaan. Het wetgevingsproces ligt in de tussentijd stil.

Wij hebben in Nederland een zorgvuldige euthanasiewet.Bij uitzichtloos lijden hebben de mensen de mogelijkheid om zelf te kiezen het leven te laten beëindigen.
Toch zijn er ook mensen die om niet-medische redenen hun leven als voltooid zien. Daar voorziet de wet nu niet in. Het Humanistisch Verbond vindt dat we deze mensen niet in de steek moeten laten. Hoewel het ingewikkeld is om dat zorgvuldig in de wet te regelen, moet ook 'voltooid leven' een grond voor hulp worden.
De Tweede Kamer bestaat uit veel kamerleden van onder meer VVD, D66, Groenlinks, PvdA, Lijst 50+ voorstander van die verruiming. Maar het CDA en de ChristenUnie willen daar niets van weten. Nu VVD en D66, en het CDA en de ChristenUnie een coalitie vormen blijkt opnieuw dat ze er niet uitkomen. Het Humanistisch Verbond is waakzaam: nieuw onderzoek mag niet worden misbruikt om tijd te rekken, in plaats van meer kennis te vergaren. Lees verder in ons dossier

Goede zorg

In het regeerakkoord wordt meer geld uitgetrokken voor ouderenzorg. Maar als dit geld alleen maar medische voorzieningen gaat, zal het dagelijks leven van ouderen niet veranderen.

Goede ouderenzorg is een veel besproken kwestie. Terecht. Vanuit de praktijk zien we dagelijks hoe goede zorg onder druk staat. Niet alleen in verzorgingshuizen, maar ook als mensen zelf thuis wonen.Daarom lanceerden het Humanistisch Verbond, de Universiteit voor HumanistiekHumanitas en een aantal humanistisch raadslieden plannen voor meer betere ouderenzorg. Niet alleen medisch, maar vooral ook sociaal. Vaak wordt er 'over' ouderen gesproken, in plaats van met hen. Wij stellen dat ouderen als gelijkwaardige gesprekspartners, niet als slachtoffer moeten worden behandeld. Neem hun wensen serieus. Juist nu moet er in persoonlijke aandacht worden geïnvesteerd. Niet alleen ouderen kunnen in een kwetsbare positie terecht komen, maar ook andere groepen. Immateriële zorg voor eenzame jongeren, mensen in armoede of met een verslaving, psychische aandoening of een traumatisch verleden moet net zo hoog op de politieke agenda.

Embryotechnologie

Het nieuwe kabinet wil embryoselectie niet aan banden leggen. Maar kweken van embryo's blijft onder het huidige strikte moratorium.

Het Humanistisch Verbond vindt dat er zorgvuldig om moet worden gegaan met embryotechnologie. Maar nieuwe, zorgvuldige toepassingen kunnen grote doorbraken mogelijk maken in het bestrijden van ziektes. Het openbreken van dat moratorium wordt op de lange baan geschoven. Dat is een gemiste kans. Een aantal van de ons omringende landen laat meer ruimte en Nederland zou dat voorbeeld moeten volgen, vindt het Humanistisch Verbond.

Alternatieve gezinsvormen

Het nieuwe regeerakkoord stelt dat er nog meer onderzoek op dit terrein nodig is, maar committeert zich in het regeerakkoord niet aan de uitkomsten daarvan.

Kinderen groeien tegenwoordig vaker op in ‘meergeneratie gezinnen’, 'fusiegezinnen' - na echtscheiding gevormde, samengestelde gezinnen-  of in 'regenbooggezinnen', met ouders van hetzelfde geslacht in combinatie met donoren. Maar onze wetgeving gaat nog steeds uit van het klassieke gezin. Hechte vriendschappen, donorouders, pleegkinderen en vele soorten alleenstaanden – ons burgerlijk wetboek en het erfrecht zijn er niet genoeg op ingesteld.
Omdat de wet nu bijvoorbeeld slechts twee ouders erkent, heeft de derde of vierde ouder het nakijken in erf- en schenkingskwesties, of in het uitoefenen van het gezag als een van de eerste twee ouders overlijdt. Om dit recht te trekken heeft een staatscommissie eind 2016 na 2,5 jaar studie voorgesteld het familierecht aan te passen. Het nieuwe regeerakkoord stelt echter dat er nog meer onderzoek nodig is, maar committeert zich in het regeerakkoord niet aan de uitkomsten. Dat kan weer tot grote vertraging leiden. Daar maakt het Humanistisch Verbond zich grote zorgen over. Lees verder het blog van Boris van der Ham

Nederlandse identiteit

De voorstellen om middelbare scholieren meer binding met Nederland te geven door hen minstens een keer naar het Rijksmuseum te laten gaan is een goed begin, maar niet genoeg.

Het is mooi dat het nieuwe kabinet inzet op het versterken van onze cultuur. Een gevoel van een gedeelde identiteit kan ons samen sterker maken. Wij horen bij elkaar en hebben iets voor elkaar over. Maar natuurlijk is de Nederlandse identiteit en cultuur niet vastgevroren. . Maar een samenleving bouw je niet alleen met te kijken naar het verleden. Het is minstens zo belangrijk dat juist wordt geïnvesteerd in kennis over de huidige samenleving, en in eigen creativiteit. Dus niet alleen schilderijen uit de 17de eeuw, maar ook Van Gogh, en moderne kunst. Niet alleen musea, maar ook muziek, dans, toneel en musical. En niet alleen maar kijken naar cultuur, maar ook de eigen creativiteit prikkelen. Daarnaast is kennis van universele mensenrechten van groot belang. Juist in een zo diverse samenleving is het doorvoelen van de vrijheid van meningsuiting, gelijke behandeling, maar ook het recht om zowel gelovig als ongelovig te mogen zijn heel belangrijk.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte gehouden worden? Schrijf je hieronder in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Contact

Humanistisch Verbond
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam
Nederland

telefoon +31(0)20 521 90 00
mail info@humanistischverbond.nl
web www.humanistischverbond.nl