Toelichting voor periodieke schenking / giften voor minimaal vijf jaar

Gelieve twee exemplaren van de volmacht met een kopie van uw paspoort/rijbewijs*/identiteitskaart* (indien gehuwd van beiden) naar het Humanistische Verbond,
Postbus 75490 1070 AL Amsterdam

 

 Uw voordeel

Haal zelf voordeel uit uw schenking door te kiezen voor een periodieke schenking. Dit is namelijk volledig aftrekbaar. Een periodieke schenking heeft een looptijd van minimaal vijf jaar.Voor de periodieke schenkingen / giften gelden geen drempels, geen maxima, maar u moet er wel een akte voor laten opmaken. Voor partners geldt dat zij hun giften en hun verzamelinkomens moeten samenvoegen. Met ingang van 2014 mogen periodieke schenkingen bij onderhandse schenkings-overeenkomst worden gedaan, maar het kan ook nog steeds via notariële akte; daar zijn dan wel kosten aan verbonden. Meer over aftrekbaarheid voor de belasting vindt u op de site van de belastingdienst of via berekenhet.nl

Het Humanistisch Verbond controleert uw gegevens op de akte, vult die aan en ondertekent vervolgens de akte. U ontvangt van het Humanistisch Verbond een bevestigingsbrief met een afschrift van de schenkingsakte met RSIN en uw mandaatnummer. Het Humanistisch Verbond bewaart een exemplaar van de akte.

De overeenkomst moet minimaal bevatten: uw persoonsgegevens, de naam van de begunstigde  organisatie, de (minimale) omvang van de periodieke gift, de jaarlijkse uitkeringen of verstrekkingen, de (minimale) looptijd van de schenkingsovereenkomst, een door de organisatie aan de gift toe te kennen (uniek) transactienummer en een uniek nummer als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007 van de organisatie.

Op verzoek van de Belastingdienst moet de overeenkomst kunnen worden getoond. Echter in de praktijk zal er vaak gevraagd worden om een kopie van de akte. In de huidige uitvoeringspraktijk vragen we ook niet de originele notariële akte op te sturen maar is een kopie voldoende.”

 Bepalingen

Voor deze periodieke gift gelden de volgende bepalingen:

- De periodieke gift eindigt bij het overlijden van schenker. - Bij het overlijden zal geen verrekening of teruggave naartijdsgelang van de laatst betaalde termijn of een gedeelte daarvan kunnen worden gevorderd.

De periodieke gift kan niet worden herroepen, afgekocht, vervreemd of tot voorwerp van zekerheid dienen.

De eventueel verschuldigde schenkbelasting en kosten van deze akte komen ten laste van de instelling.

De periodieke gift kan beëindigd worden, zonder verrekening of terugbetaling van de reeds vervallen termijnen, in de navolgende situaties.

A. na faillissement van de instelling (artikel 2:19 lid 1c van het Burgerlijk Wetboek);

B. bij het in kracht van gewijsde gaan van het besluit tot intrekking-beschikking algemeen nut beogende instellingdoor de Belastingdienst;

C. na arbeidsongeschiktheid of werkeloos raken van de schenker. Schenker mag niet of nauwelijks invloed hebben gehad op

het ontstaan van bovengenoemde situatie. Beëindiging van de schenking anders dan door overlijden geschiedt door een schriftelijke verklaring gericht aan de instelling. De verklaring omvat een van de bovengenoemde beëindiginggronden.

 Vragen en Antwoorden

Mogen betalingen die in een kalenderjaar zijn gedaan voordat de overeenkomst periodieke gift door schenker en begiftigde is ondertekend, worden meegerekend als periodieke gift in het betreffende kalenderjaar?

De schenking moet berusten op een bij akte van schenking aangegane verplichting. Daarvan is geen sprake wanneer de betaling geschiedt voordat de schenking is aanvaard door de instelling (dus voordat de schenking tot stand is gekomen). Betalingen voordat de overeenkomst periodieke gift door schenker en instelling is ondertekend zijn dus niet aftrekbaar als periodieke gift.

Moet de schenkingsovereenkomst worden geregistreerd?
Nee, anders dan de notariële akte hoeft deze schenkingsovereenkomst niet te worden geregistreerd.

Mag een automatische machtiging deel uitmaken van de schenkingsovereenkomst?
Ja, dat mag. Als een schenker gebruik maakt van een model van een goede doelen-organisatie is dat praktisch.

Moet de partner van U de overeenkomst altijd mee tekenen?
Dat hangt af van de hoogte van de gift. Als de gift gebruikelijk, niet bovenmatig is, hoeft de partner niet mee te tekenen. Het is voor de begiftigde echter niet altijd in te schatten wat in een individueel geval als ongebruikelijk en bovenmatig moet worden beschouwd. Om deze onzekerheid uit te sluiten, is het aan te raden om uw partner altijd mee te laten tekenen.

Mag de overeenkomst die voor 5 jaar is aangegaan, na vijf jaar ook stilzwijgend worden verlengd?
Nee, een overeenkomst die voor 5 jaar is aangegaan, eindigt na ommekomst van die 5 jaar. Een verlenging zal schriftelijk met u overeengekomen moeten worden en moet ook weer aan de voorwaarden voldoen.

In het model kan de donateur kiezen voor een duur van vijf jaar, een zelf gekozen aantal jaren (min 5jr), of voor onbepaalde tijd.Mogen de keuzes ook weggelaten worden en alle contracten worden afgesloten voor onbepaalde tijd met een minimum van 5 jaar?
Dat mag, u moet op enig moment dan zelf aangeven dit niet meer te willen.

Is er een minimum bedrag dat moet worden geschonken?
Nee, dat is er niet.

Moet er een transactienummer in de overeenkomst worden opgenomen?
De staatssecretaris heeft in beantwoording op Kamervragen eerder opgemerkt dat in het aangifteprogramma 2014 – dat begin 2015 beschikbaar zal komen, twee nieuwe velden zullen worden opgenomen: een betreft het transactienummer van de schenking, de ander is voor de vermelding van het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van de begunstigde instelling of vereniging. Er moet, wil de gever zijn aangifte volledig kunnen invullen, dus een transactienummer worden opgenomen. Bij schenkingen die notarieel worden vastgelegd hoeft dat niet.

Moet er een BIC van u in de betalingsvolmacht worden opgenomen?
Als er geen BIC wordt opgenomen, kan alleen een Nederlandse IBAN worden gebruikt.In de volmacht van de belastingdienst is overigens ook geen mogelijkheid een BIC in te vullen.