Agenda Groningen

 

22 mrt

Jaarvergadering Humanistisch Verbond afdeling Groningen

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de afdeling Groningen van het Humanistisch Verbond

 

Gezamenlijke maaltijd:

Voorafgaand aan de jaarvergadering bieden we u een gezamenlijke maaltijd aan. Dat is inmiddels een gewaardeerde traditie. Aanvang maaltijd: 18.15uur.

Aanmelden voor deze maaltijd graag vooraf bij Gerrit Botke.

Mail: botke@planet.nl, telefoon: 06-21800348.

 

Kort verslag van de jaarvergadering 2016

De jaarvergadering van woensdag 23 maart 2016 werd bijgewoond door ongeveer 25 aanwezigen. De penningmeester werd decharge verleend. We zijn Hans Otermann dankbaar voor de wijze waarop hij vele jaren het penningmeesterschap heeft vervuld. Gerard te Meerman werd herbenoemd als voorzitter en Dick Prak als secretaris, Willem Waard werd benoemd als  penningmeester en Lenie Kootstra werd benoemd als bestuurslid.

De vergadering werd vervolgd door een inleiding van twee Humanitas medewerkers over het levensboek en live muziek door twee studenten van het conservatorium..

Terugblik activiteiten

We kijken terug op een jaar met vele activiteiten: de Lezing van Alan Fenwick (ism Studium Generale), de avond over Humanistisch Vormingsonderwijs, de lezing van Herman Pleij (ism de remonstrantse en doopsgezinde kerk) een zondagmorgenbijeenkomst, een bijeenkomst over vreemdelingen in Groningen ism het Let's Gro festival, de 70 ste verjaardag van de afdeling met een lezing over Humanisme en Verlichting door Lodi Nauta, de theaterlezing van Stine Jensen en Frank Meester over opvoeding (in Forum) en de bijeenkomst over vrijheid van denken in de Islam in Forum - een ‘mini-college’ met Bahram Sadeghi en Tarik Yousif. Daarnaast waren er vele bijeenkomsten van eten met gesprekstof, wandelingen, leesclub en discussies in de gespreksgroep Humanisme nu. En we hadden een geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst met twee Pakistaanse asielzoekers die vertelden over problemen met ongelovigheid in AZC's,

Beleidsvoornemens 2017/18

Het beleidsvoornemen van het bestuur is door te gaan met het faciliteren van bijeenkomsten of ze zelf te organiseren. Het plan is een of meer open publieksbijeenkomsten te organiseren in samenwerking met het landelijk HV. Zo zal later dit jaar de film ‘Ongelovigen - vrijdenkers op de vlucht’ gepresenteerd worden, waarbij Boris van der Ham en enkele betrokken vrijdenkers over hun ervaringen zullen vertellen met publieksdebat onder leiding van Bahram Sadeghi.

Waar mogelijk zal worden samengewerkt met andere organisaties zoals de remonstranten en doopsgezinden en het platform levensbeschouwing als het past in de doelstelling om een humanistisch geluid te laten klinken tegenover onverschilligheid en nihilisme. Ook willen wij de goede en groeiende samenwerking met Humanitas, als organisatie voor praktisch Humanisme, verstevigen.

 

Financiën en bestuursbenoeming

In de komende jaarvergadering is weer het financieel verslag aan de orde. De kascommissie zal verslag doen van de kascontrole.

Voorgesteld wordt om Gerard te Meerman (voorzitter), Willem Waard (penningmeester) en Lenie Kootstra (lid) te herbenoemen in het bestuur van de afdeling. Het bestuur stelt voor als bestuurslid te benoemen Martijn van Loon, die al bijna een jaar actief is in het bestuur. Het bestuur stelt verder voor Ieke Verveld in het bestuur te benoemen als secretaris en Ger Koenen als tweede secretaris. Dick Prak nam vanwege persoonlijke overwegingen tussentijds afscheid als secretaris - het bestuur heeft hem dank gezegd voor zijn werkzaamheden.

De agenda van de jaarvergadering en het financieel verslag zijn op verzoek vooraf verkrijgbaar (secr.hvgron@gmail.com) en liggen voor u klaar bij de vergadering.

Informele afsluiting

De jaarvergadering zal gevolgd worden door een informele voortzetting met live muziek en er zal een hapje en een drankje geserveerd worden.